Waarom een bewindvoerder aanstellen?


BELANGRIJKE OPMERKING VOORAF:

op het moment dat ik dit schreef, was artikel 488 bis van het Burgerlijk Wetboek nog van kracht en alles wat hieronder geschreven staat, is dan ook gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring daarmee als voorlopig bewindvoerder voor mijn schoonbroer en wijlen mijn schoonmoeder. Inmiddels is de wetgeving echter grondig gewijzigd. De nieuwe wetgeving werd van kracht op 1 september 2014. Nu blijft de essentie van de noodzaak tot bescherming van sommige personen natuurlijk hetzelfde, doch door de uitbreiding van de beschermingsmaatregelen voorzien in de nieuwe wetgeving, wil ik er toch op aandringen om je vooraf goed te informeren bij de griffie van het Vredegerecht wat de rechterlijke bescherming (vroeger voorlopig bewind) precies allemaal inhoudt.

 


 

In onze vergrijzende maatschappij worden we steeds vaker geconfronteerd met de problematiek van familieleden die door allerlei ziektes die de geestelijke gezondheid aantasten, niet meer in staat zijn hun goederen te beheren. Artikel 488 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een meerderjarige omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is zijn goederen te beheren, hem met het oog op de bescherming ervan, een voorlopig bewindvoerder kan worden toegewezen. Dit gebeurt door de Vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon.

Toch vragen veel mensen zich af waarom ze een voorlopig bewindvoerder zouden moeten laten aanstellen voor hun vader, moeder,… die dementerend is, alzheimer heeft, mentaal gehandicapt is, enz. De meeste mensen denken immers dat dat allemaal toch eigenlijk op te lossen valt via een volmacht bij de bank en dergelijke meer. En dat klopt ook voor een deel, al kan je je natuurlijk altijd vragen stellen bij de waarde van de gegeven volmacht door iemand die dementerend is en zich niet altijd meer even bewust is van de waarde en consequenties van het plaatsen van zijn of haar handtekening. Het is vaak één van de vele discussiepunten die kunnen ontstaan in families waar bijvoorbeeld één kind de volledige volmacht heeft over het ‘vermogen’ van het zorgbehoevende familielid. Vaak zie je na verloop van tijd of vaak na het overlijden, verwijten en achterdocht ontstaan over het gebruik van die volmacht. Het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder kan hierbij veel miserie vermijden. En daarbij maakt het dan eigenlijk op zich niets uit of je dan kiest voor de aanstelling van een advocaat als voorlopig bewindvoerder of voorstelt aan de vrederechter dat één van de familieleden de rol van voorlopig bewindvoerder op zich neemt. Feit is immers dat – eens een voorlopig bewindvoerder is aangesteld – alles onder toezicht van de vrederechter gebeurt en dat alles ‘traceerbaar’ is.

Maar wat nog véél belangrijker is en waar vaak niet aan gedacht wordt, is het feit dat mensen die niet (meer) over alle verstandelijke vermogens beschikken,  wel eens hun handtekening durven zetten onder belangrijke documenten, (koop)contracten, enz… die dan ook ‘bindend’ zijn. Stel je maar eens voor dat er op een dag een gewiekste verkoper langskomt bij je alleenwonende dementerende moeder en haar een hele kookpannenset aansmeert of haar  overtuigt om een contract te ondertekenen voor een combinatiepaket voor digitale TV, telefoon, mobiele telefoon en internet, terwijl ze niet eens over een computer beschikt. Haar kan je niets verwijten, want het arme mensje gaat wellicht gewoon mee in het verhaal van zo’n verkoper en denkt wellicht dat ze de koop van haar leven doet. Maar haar handtekening is wél bindend en of je die internetaansluiting en dat abonnement voor die mobiele telefoon dan gebruikt of niet, betalen zal ze toch moeten doen. En dat is slechts één van de vele situaties die kunnen ontstaan, want het (koop)gedrag van mensen met een mentale handicap of dementerenden is vaak even ongeremd als onvoorspelbaar. Dat was voor mij persoonlijk (voor mijn verhaal: klik hier) dan ook het doorslaggevende argument om inderdaad een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen, zowel voor mijn schoonbroer (die mentaal gehandicapt is) als voor mijn schoonmoeder (op dat moment matig dementerend).

De procedure tot het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder is overigens relatief eenvoudig. Toch is het geen beslissing die lichtvaardig mag of kan genomen worden en de emotionele impact ervan is vaak groter dan de praktische, zowel voor de te beschermen persoon als voor diegene die de procedure opstart of uiteindelijk zelfs optreedt als voorlopig bewindvoerder. Maar mijn ervaring is wél dat het zorgt voor heel wat gemoedsrust. Enerzijds omdat je nooit meer voor onaangename verrassingen van impulsieve aankopen door de te beschermen persoon kan komen te staan, of dat je die alvast altijd zonder veel problemen ongedaan kan maken en anderzijds is er de rust dat alle inkomsten en uitgaven jaarlijks nauwlettend gecontroleerd worden door de vrederechter en daardoor ook voor iedereen heel erg transparant zijn.

70 reacties op Waarom een bewindvoerder aanstellen?

 1. kata zegt:

  hoe kan men uit een voolopige bewindvoering stappen ? moet u die gerechtelijk aanvragen? heeft men een bewijs nodig van de behandelde arts? kan deze persoon overstappen naar een ocmw als blijkt dit nodig te zijn? persoon in kwestie heeft aantal penale boetes die hij zeker bereid is effen te zetten al is het via schulbemiddeling op het ocmw.of kan dat een probleem zijn? hopend op een reactie met veel dank

  Like

  • Vermits het de vrederechter is die beslist om al dan niet een voorlopig bewindvoerder aan te stellen, lijkt het me niet meer dan logisch dat men de vraag tot het eventueel beëindigen van deze onderbewindstelling ook aan dezelfde vrederechter moet voorleggen. U kan zich met al deze vragen mijn inziens dan ook het beste wenden tot de griffie van het bevoegde Vredegerecht.
   met vriendelijke groet,
   Martine

   Like

 2. kelly zegt:

  kan een bewindvoerder zomaar weigeren om samen te wonen met u partner ?

  Like

  • beste Kelly,

   je vraag is niet helemaal 100% duidelijk en heel erg summier gesteld, dus zal je wel begrijpen dat ik er ook niet zomaar een eenduidig antwoord kan op geven. Bovendien kunnen er tal van redenen en oorzaken aan de basis liggen van de beslissing van je voorlopig bewindvoerder. Ik stel dan ook voor dat je met hem/haar erover praat.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 3. Lenka Kint zegt:

  Mijn vader is niet dementerend, maar kan zijn geld niet meer beheren (geeft duizenden euro’s per maand uit) waardoor mijn moeder in de problemen komt. Een voorlopige bewindvoerder aanduiden via een vrederechter is niet mogelijk aangezien de geriater geen getuigschrift voor dementie kan schrijven. Wat zijn de mogelijkheben

  Like

  • Beste Lenka,

   Artikel 488 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een meerderjarige omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is zijn goederen te beheren, hem met het oog op de bescherming ervan, een voorlopig bewindvoerder kan worden toegewezen. Het is dus niét zo dat er enkel een voorlopig bewindvoerder kan aangesteld worden in geval van dementie. Anderzijds is het inderdaad ook zo dat het gewoon ‘spilziek’ zijn of te veel geld uitgeven – met dien verstande dat het niets te maken heeft met de (geestelijke) gezondheidstoestand van betrokkene – geen aanleiding kan geven tot het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder. Een ander misverstand is ook vaak dat er een getuigschrift van een geriater of één of andere specialist nodig is terwijl een getuigschrift van de behandelende huisarts ook voldoet (je vindt een voorbeeld van het in te vullen getuigschrift onder het tabblad ‘modelformulieren’). Let wel, ik wil me met dit alles absoluut niet uitspreken voor of tegen het toch indienen van een aanvraag tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder maar vooral enkele mogelijke misverstanden uit de weg werken. Mocht het inderdaad zo zijn dat het niet kunnen beheren van zijn geld niets te maken heeft met de ‘gezondheidstoestand’ van uw vader, dan zou ik persoonlijk mijn oor eens te luisteren leggen bij een notaris of een advocaat om te kijken óf en welke mogelijkheden er eventueel zijn.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 4. Vandeborne robert zegt:

  Mijn moeder heeft in 1958 met de noorder zon verdwenen ondertussen verneem ik dat zij hertrouwd is en een zoon heeftOndertussen ligt zij in een rusthuis met dementie.Zij is 93 jaar
  Heeft mijn halfbroer recht op haar volledig erfenis ik hoor wel dat er een bemiddelaar is aangesteld

  Like

 5. Greet Wolthof zegt:

  Wat kost een bewindvoerder ??

  Like

  • Beste Greet, ik vermoed dat jij Nederlandse bent en als jouw vraag ook over de Nederlandse wetgeving omtrent bewindvoering gaat, dan moet ik je jammer genoeg het antwoord schuldig blijven. In België is het zo dat de bewindvoerder recht heeft op een beheersvergoeding van 3% van de inkomsten van de te beschermen persoon. Maar ik weet dat deze materie in Nederland heel andere regels kent.
   mer vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 6. welke dokumenten zij er nodig voor aanvraag bewindvoering. Ben daar nu al een maand mee bezig. Ik heb de indruk dat mijn notaris hierover ook niet goed op de hoogte is.
  De volgende dokumenten heb ik :
  – medisch verslag
  – attest dokter
  – aanvragformulier
  – attest van woonst

  Like

  • Beste Peggy,

   zoals bovenaan op deze pagina in het rood vermeld staat, is de wetgeving sinds 1 september grondig gewijzigd. Daarbij zijn onder andere ook de modaliteiten omtrent de aanvraag tot bescherming veranderd. De nieuwe aanvraagformulieren en dergelijke werden ergens begin september gepubliceerd in het BS. Maar zoals gezegd ben ik zélf onvoldoende op de hoogte van de nieuwe wetgeving en de daarmee gepaard gaande verplicht te gebruiken documenten. Dat is ook de reden waarom ik alle documenten (aanvraagformulier, medisch attest e.d.) van de website hier verwijderd heb. Dat je notaris volgens jouw gevoel niet goed op de hoogte is, is wellicht te wijten aan het feit dat er nog een aantal overgangsmaatregelen te nemen zijn en zoals steeds bij het van kracht worden van een nieuwe wetgeving is het ook nu zo dat er soms wat interpretatieproblemen zijn. Zoals hierboven reeds duidelijk vermeld, kan je je dus het beste informeren bij de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de te beschermen persoon verblijft. Zij zullen je de juiste inlichtingen en benodigde in te vullen formulieren kunnen bezorgen. Uiteindelijk is het ook daar dat je je aanvraag zal moeten indienen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 7. patricia zegt:

  ben je verplicht om als bewindvoeder aangesteld te zijn

  Like

 8. Heb ondertussen aanvraag gedaan om bewindvoerder te zijn ( ben enig kind) voor mijn vader welke Alzheimer heeft, reden hiervoor was dat mijn moeder appt wou verkopen. Nu is ze van gedacht veranderd en wil ze appt verhuren, ik zou nu willen vragen aan vrederechter om heel die procedure te stoppen gezien dit toch ook geld kost en er een jaarlijks overzicht moet gemaakt worden v in en uitgaven. Hopelijk kan ik de procedure nog stoppen, want vrederechter is reeds bij mijn vader geweest ter controle v zijn ziekte

  Like

  • Mijn inziens zal de vrederechter dan ook sowieso uitspraak doen… is daartoe ook gewoon verplicht denk ik omdat de aanvraag die je indiende nu eenmaal een gevolg moet krijgen. Je kan natuurlijk altijd vragen om de procedure stop te zetten maar daar lijken me de argumenten die je geeft zeker niet toereikend voor, vermits ze niets te maken hebben met de handelsbekwaamheid van je vader… waar het uiteindelijk allemaal over gaat… of zo zou het toch moeten zijn.
   Met vriendelijke groet
   Martine

   Like

 9. Ben dus naar vrederechter geweest en aanvraag kan niet meer ingetrokken worden, eigenlijk wel straf, men doet die aanvraag om onroerend goed te verkopen, doch gaat wegens omstandigheden niet door en dan Hang je vast aan het vredegerecht.

  Like

  • Precies zoals ik hierboven dus al aangaf… en wellicht was je motivatie om je ouders onder rechtelijke bescherming te laten plaatsen, niet echt goed overdacht. Dit is ook één van de redenen waarom ik er ook in dit artikel op aandring dit alles goed te overdenken en je vooraf ook degelijk te informeren.
   met vriendelijke groet
   Martine

   Like

   • walter Geeraerts zegt:

    oorspronkelijke bedoeling was appt te verkopen doch dan zou het wel is kunnen dat we hulp aan bejaarden gaan verliezen, daarom hebben we besloten niet te verkopen. doch we kregen deze tip maar van de vrederechter, dus de aanvraag was al ingediend. ben nu ondertussen ook zo al 4 jaar bezig met heel deze materie, eerst mijn vader met alzheimer, kort verblijf zoeken daarna definitief verblijf, dan voor mijn schoonouders, welke helemaal geen middelen hebben, via ocmw, dan rusthuis via ocmw doch na 1jaar kwamen die af dat wij 1000 euro per maand moesten opleggen, we hebben onze schoonouders dan in een service flat geplaatst volgens inkomen zij toen hadden. Doch eens in een rusthuis nam men diverse inkomsten van hen af omdat ze niet meer in een rusthuis waren doch in een service flat (wij dienden het voorbije jaar dan nog eens elke maand 400 euro op te leggen van onze eigenmiddelen). nu eindelijk morgen moeten we naar een service flat gaan zien van de stad Antwerpen welke wel betaalbaar is + dan al het geloop, gebel, gemail…. voor extra fin middelen (hulp aan bejaarden, zorgkas, IGO) het is niet simpel en je hebt nergens iets te zeggen. nee simpel is het allemaal niet, zekers niet als de betrokken personen geen middelen hebben. bovenstaande is maar in globo geschetst doch kan niet alle details vertellen want dan zijn we vertrokken voor enkele uren groetjes Walter

    Like

    • Inderdaad, gemakkelijk is het allemaal niet. Vandaar ook mijn initiatief om deze blog met zoveel mogelijk informatie en verwijzingen op te starten… EN… de raad die ik keer op keer geef om je vooraf zo goed mogelijk te informeren, bij de verschillende sociale diensten, OCMW, FOD, griffie van het Vredegerecht, enz… want je hebt geen idee hoe verschillend de ‘onderhoudsplicht’ voor ouders soms ingevuld wordt door de gemeenten. Overigens, als uw ouders hun appartement gaan verhuren, moeten die inkomsten ook aangegeven worden en de kans dat zij daardoor ook hun tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden verliezen of minstens ingekort worden, is méér dan waarschijnlijk. Enfin, ik wens je in ieder geval nog veel kracht en sterkte verder.

     met vriendelijke groet
     Martine

     Like

 10. Geachte Mevrouw ,
  Ik heb sinds een aantal tijd een bewindvoerder aangesteld gekregen van het vredegerecht . Nu blijk ik redelijk wat problemen te ondervinden het is nu mijn 2de bewindvoerder en bij de eerste heb ik zelf al 3 maal bij de vrede rechter gezeten met een pak bewijzen waar u van om ver valt . Zal ff wat voorbeelden noemen ok . Ik was vroeger krantenbezorger en ik had geld nodig voor benzine of diesel te kopen voor mijn wagen . Ikzelf kreeg op 3 weken tijd maar 80 euro terwijl ik met een diesel verbruik van 70 a 80 euro in de week zat dus heb ik 10 dagen mijn werk niet kunnen doen . Ik had ook een kleine breuk aan mijn wagen een gebarsten as aan mijn passagiers kant van voor aan mijn wagen . Ikzelf moest zo vlug mogelijk ermee naar de garage en heb 75 a 100 maal beleefd gevraagd aan mijn 1ste bewindvoerster ” Mevrouw wanneer mag ik met mijn wagen naar de garage voor een onderhoudsbeurt ? ” Ikzelf kreeg nog een ja nog een nee van hun te horen na 12.000 km over de onderhoudsbeurt heen mocht ik na de garage ikzelf heb ook 1.800 euro extra kosten aan mijn wagen . Ik kan zo uren door gaan . Nu mijn 2de bewindvoerder heeft een 2 a 3 tal weken 3.500 euro gekregen van de ziekenkas . Ik ben nu ook dakloos dankzij die man omdat hij een beschrijving van de vrede rechter heeft achter gehouden . Ikzelf ben niet alleen met zulke problemen in verband met hun bewindvoerder of bewindvoerster. Nu mijn vraag wat kan een mens in zo een geval doen ? Bij de staf houder of zo een brief schrijven en hem de problemen uit leggen ? Ikzelf denk dat het niet veel zin zal hebben en daarmee vraag ik u om raad en ik hoop ook van harte een antwoord te krijgen zelfde met een brief schrijven naar het arbitrage hof .

  Dank u mocht u hier een antwoord op weten en met vriendelijke groeten en hoogachting vanwege Pascal.

  Like

  • Beste Pascal,
   ik vrees dat ik je toch alleen maar kan verwijzen naar de vrederechter die jouw dossier in behandeling heeft. De enige andere mogelijkheid is het in beroep gaan tegen de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder, maar dat is een behoorlijk ingewikkelde procedure waarvoor je het beste een advocaat onder de arm neemt… maar vermits je een voorlopig bewindvoerder kreeg toegewezen lijkt me dat alleen al niet evident. Verder zal je wellicht wel begrijpen dat ik me absoluut niet kan uitspreken over individuele zaken.
   met vriendelijke groet
   Martine

   Like

 11. Jozef naulaerts zegt:

  Het probleem is dat de te beschermen persoon plotseling voor alles en nog wat de instemming van de bewindvoerder nodig heeft. Dit brengt altijd frustraties mee omdat in de pratijk de voorlopig bewindvoerder weinig of geen aandacht besteed aan de noden van de cliënt. Over het minste wordt absurd gedaan. Het is bijna zoals bij de Grieken: genoeg geld hebben en er niet aangeraken. En dit alles wordt geleid door een psychiatrische mening die niet zelden incorrect of gekleurd is. En daar moet een vrederechter dan een beslissing over nemen. Meestal volgt de vrederechter, bij gebrek aan beters en ons kent ons, het advies van de begeleidende psychiater. Die uiteraard een stevige mening heeft waar hij op gevaar van gezichtsverlies niet van afwijkt.

  Like

 12. Frieda Depret zegt:

  Mijn zoon is verlengd minderjarig. Ik zorg al 50 jaar voor hem. Als hij geld van zijn spaarrekening nodig heeft moet ik iedere keer naar de vrederechter en 32 euro rolrecht betalen. Ik hoor dat de bewindvoerder zelfs geld krijgt om zijn taak te doen. Ik als moeder moet iedere keer betalen. Kan ik dan geen bewindvoerder worden? Zodat mijn zoon zijn spaargeld kan gebruiken als ik het goedkeur zonder dat ik iedere keer moet betalen?

  Like

  • Dag Frieda, het is me niet helemaal duidelijk of er op dit moment reeds een bewindvoerder voor je zoon is aangesteld of niet. Wanneer dat wél zo zou zijn, lijkt het me onwaarschijnlijk dat er dan nu nog voor jou zou gekozen worden als bewindvoerder. Maar indien er nog geen bewindvoerder voor je zoon is aangesteld, dan zou je dat inderdaad kunnen aanvragen. Let echter wel goed op: het is en blijft de vrederechter die bepaald of er een bewindvoerder moet aangesteld worden én het is ook de vrederechter die bepaalt wie dat wordt. Nu staat er wel in de wetgeving dat de voorkeur moet gegeven worden aan familieleden, maar de vrederechter kan altijd oordelen dat dat niet opportuun is. Dus daarin schuilt altijd een klein risico. Maar in jouw geval lijkt het me onwaarschijnlijk dat de vrederechter niet op je verzoek zou ingaan om jou als bewindvoerder aan te stellen. Ik hoop je hiermee van dienst te zijn.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 13. Ziggy Roca zegt:

  Ik ben de jongste van 8 kinderen, moeder zit al 2 jaar in het bejaardentehuis. Een broer heeft de bankkaarten en doet gewoon zijn goesting met haar geld en sommige krijgen een verslag en sommige niet. Hij heeft het slot veranderd van moeder haar huis sommige kunnen binnen en sommige niet en heeft rommelmarkt gedaan voor haar huis. Ze woont officieel nog thuis, om de krotbelasting enz te vermijden. Maar ze zit al 2 jaar in het bejaardentehuis. Is voor zo iets een bewindvoerder niet handig?

  Like

  • Beste Ziggy,

   alles heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk. Maar in dergelijk geval kan een bewindvoerder inderdaad handig zijn. Let wel, het is niet omdat je moeder al twee jaar in een bejaardentehuis zit, dat zij automatisch niet meer in staat is om haar goederen te beheren. Als u de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder zou indienen, moet die aanvraag altijd vergezeld zijn van een geneeskundige verklaring (max 15 dagen oud) en het is en blijft de vrederechter die bepaalt of er een bewindvoerder moet aangesteld worden of niet en wie dan als bewindvoerder wordt aangesteld. In principe wordt de voorkeur gegeven aan iemand van binnen de familie, tenzij de vrederechter daar anders over beslist omwille van bijvoorbeeld onenigheid binnen de familie. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 14. vdwp zegt:

  Sinds 2004 verblijft mijn broer en zijn levenspartner in een psychiatrische instelling. Tot een schermutseling hem in de gevangenis deed belanden. Na enkele weken vond ik hem in Leuven Hulp. Met zijn levenspartner afgesproken hem te bezoeken. Die week was ze grieperig en spreken af voor de volgende week. Het noodlot heeft anders beslist. Zijn levenspartner is plots overleden in de instelling aan hartfalen. Van dan af heb ik de zorg voor mijn broer opgenomen. Gezorgd dat hij zijn woonst kon behouden. De administratie op orde gebracht, openstaande rekeningen betaald enz… Een à twee keer per week ging ik op bezoek. Alle instellingen in Vlaanderen gebeld of er plaats was voor opname. Uiteindelijk na 6 maanden was een instelling bereid hem op te nemen. Elke week bezocht ik mijn broer, de eerste maanden onder toezicht van een begeleider. Regelmatig werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Zo kon ik de evolutie van zijn gezondheidstoestand volgen. Alles ging goed, na een tijdje werd zijn vrijheid uitgebreid en kon hij thuis komen tijdens week-ends. Weliswaar onder mijn toezicht en verantwoordelijkheid. Ik deed boodschappen voor hem, ging hem halen in de instelling en bracht hem terug. Onderhield zijn woonst en betaalde de kosten. Tot onze ouders kwamen te overlijden en er een erfenis was. Al die jaren 6 ondertussen, zag geen enkel ander familielid naar hem uit. Op een dag was een ander familielid naar de instelling gekomen om zijn geld te vragen. De anderen konden het niet hebben dat mijn broer, omdat alleen ik, mij met hem inhield, vreesden dat hij zijn erfenis van onze ouders aan mij zou geven. Zijn advocaat rade aan een notaris te raadplegen wat ook gebeurt is en alles in een akte te gieten. Via de bank waar ook de andere familieleden klant zijn, zijn ze te weten gekomen van de akte. Daarop is er in de instelling een komen en gaan geweest van de andere familieleden. Deze hebben mij in een negatief daglicht naar de begeleiding afgeschilderd. De begeleiding heeft dan op vraag van de ander familieleden de bewindvoering aangevraagd. De advocaat van mijn broer zei dat de vrederechter , gezien de zorg van alle voorgaande jaren, mij als bewindvoerder wel zou aanstellen. Maar niets is minder waar. De familieleden en de begeleiding hebben en negatief advies aan de vrederechter voorgelegd. Sindsdien is de relatie met de begeleiding en de andere familieleden zoek. Ook de bewindvoerder een advocaat, kan het niet laten mij telkens te waarschuwen dat hij een zaak zal aanspannen indien ik de akte niet ongedaan maak. Dit loopt nu zo al 3 jaar en nog steeds is het een gespannen sfeer als ik mijn broer op bezoek ga in de instelling. De enige troost is dat het mijn broer goed gaat en dat de begeleiding hem hierover niet lastig valt.
  Wat er over mij verteld werd en wordt is mij niet duidelijk. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan om mijn broer een zo goed mogelijke verzorging te geven. Zou het mogelijk zijn om inzage in het dossier van de begeleiding zowel als van het vredegerecht krijgen?
  Ik kijk uit naar uw antwoord,
  vrg

  Like

  • Beste,

   ik vrees dat ik u het antwoord op uw beide vragen schuldig moet blijven. Of er inzagerecht is in een begeleidingsdossier van een psychiatrische instelling weet ik al helemaal niet en sinds de nieuwe wetgeving inzake de bewindvoering van kracht is, durf ik ook geen uitspraak te doen hoe de reglementering daaromtrent er op dit moment precies uitziet. Maar over dat laatste zou u zich bijvoorbeeld wél kunnen bevragen bij eender welke griffie van een vredegerecht. Het beste zou natuurlijk zijn dat u met uw vragen daarover meteen terecht zou kunnen bij de griffie van het vredegerecht waaronder uw broer resorteert, maar als de sfeer al zo gespannen is, kan u voor de eerste algemene inlichtingen misschien beter elders informeren. Mijn excuses trouwens voor het laattijdige publiceren van uw vraag en mijn antwoord. Maar dat kon door omstandigheden eventjes niet anders. Laat mij u tot slot toch heel veel sterkte en moed toewensen in het verdere verloop van de ‘zorg’ voor uw broer.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 15. Lissens Greta zegt:

  Beste Martine,
  Mijn moeder is sedert maandag( geen andere keus) gaan inwonen bij mijn oudste zus; We zijn zelf met 10 kinderen, en ik vrees dat er onenigheid gaat komen over het hoe en wat met de financien ( de meesten vertrouwen haar niet ). Ikzelf en een andere zus hebben wel al jaren een volmacht. Die ik trouwens nog nooit heb gebruikt, Vermits mijn oudste zus, haar inwonende dochter ( kleindochter dus ) onlangs( 1 jaar ong ) ook een volmacht heeft gekregen, zijn er al wrijvingen. Mijn vraag is dan ook, hoe kunnen we dat best oplossen ???
  MVG; Greta

  Like

  • Beste Greta,

   ik denk dat de situatie die je beschrijft zeker geen alleenstaand geval is en velen zich hierin zullen herkennen. Toch is je vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden… want zoveel families… zoveel problemen… en misschien ook wel zoveel mogelijke oplossingen. Je geeft ook nergens aan of je moeder überhaupt nog in staat is om zelf al dan niet haar goederen te beheren. Want als dat wél zo is, dan stelt de vraag omtrent het al of niet laten aanstellen van een bewindvoerder zich niet eens en zullen jullie je licht misschien het beste eens opsteken bij een notaris voor het regelen van algemene volmachten die mogelijks meer omvatten dan alleen maar het regelen van de financiën. Maar wanneer je moeder bijvoorbeeld dementerend is en niet meer in staat om zelf haar goederen te beheren, dan valt alles waarbij een volmacht nodig is automatisch weg. Bovendien is het zelfs zo dat bij mensen die zich niet meer ten volle bewust zijn van de draagkracht van een door hen gegeven volmacht, alle bestaande volmachten ook komen te vervallen… al moet ik er meteen bij zeggen dat zoiets meestal ook voor vele discussies zorgt. Alles hangt dus een beetje van de situatie af én van de oplossing die jullie als gezin prefereren. De aanstelling van een bewindvoerder over de goederen is dan bijvoorbeeld één van de mogelijkheden. Daarbij moeten jullie je echter ook terdege bewust zijn dat de kans groot is dat de vrederechter daartoe een advocaat zal aanstellen, vermits je zelf al aangeeft dat er nu reeds wrijvingen en enige onenigheid is. In die gevallen zal een vrederechter slechts zelden een familielid als bewindvoerder aanduiden. Verder moeten jullie je ook beraden of het al dan niet nodig is om een bewindvoerder over de persoon te laten aanstellen. Dit is iets nieuws in de nieuwe wetgeving ivm de rechterlijke bescherming (vroeger voorlopige bewindvoering genaamd). Omdat ik daar zelf geen ervaring mee heb, moet ik je daaromtrent eigenlijk ook doorverwijzen naar de griffie van het vredegerecht.
   Ik wens jou en je hele familie in ieder geval heel veel moed en sterkte voor de toekomst.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

   • Lissens Greta zegt:

    Dank u wel , voor de snelle reactie. Mijn moeder is nu nog wel een beetje bijdehand, (niet altijd) Maar wel heel erg beinvloedbaar. Dus moeten we nu maar met ons allen, naar een degelijke oplosing zoeken. Ik weet nu toch al een beetje in welke richting we kunnen gaan,

    Heel erg bedankt
    MVG Greta

    Like

 16. Ziggy Hazard zegt:

  Beste,

  Wij zijn met 9 kinderen en heb een bewindvoerder aangevraagd, de dokter heeft een papier ingevuld van het vredegerecht waar opstaat dat moeder dement is jammer genoeg. Het doet heel veel pijn voor moeder mee dement te verklaren, ik zou vertrouwenspersoon worden. Sommige kinderen spreken niet tegen elkaar, maar kan de bewindvoerder het huis verkopen in samenwerken met de vrederechter? Daar ben ik bang van. Alvast bedankt ziggy

  Like

 17. Ziggy Hazard zegt:

  Beste,

  Wij zijn met 8 kinderen en vaak ruzie, de dokter heeft een papier ingevuld ivm bewindvoerder.Moeder is dement en is niet simpel moeder mee dement te verklaren en ze zit al langer dan 2 jaar in het bejaardentehuis. Kan de bewindvoerder het huis verkopen samen met de vrederechter? Alvast bedankt ziggy.

  Like

  • Beste Ziggy,
   op basis van de situatie die u schetst, is het heel waarschijnlijk dat de bewindvoerder zal besluiten om de eigendomswoning van uw moeder te verhuren of te verkopen. Hij is immers ten allen tijde verplicht om de goederen van uw moeder te beheren als een goede huisvader. Uiteraard zal hij daartoe altijd eerst de bijzondere machtiging moeten vragen aan de vrederechter. En verder is het natuurlijk ook zo dat – mochten jullie als kinderen elk een gedeelte van de woning in naakte eigendom hebben (en moeder het vruchtgebruik) – alle deeleigenaars eerst uit onverdeeldheid zullen moeten treden.
   Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 18. Ziggy Hazard zegt:

  Beste Martine,

  Er is een bewindvoerder aangesteld en geen vetrouwenspersoon, vorige jaar heeft een broer het slot veranderd van moeder haar voordeur en moeder ligt in het bejaardentehuis. Sommige kinderen kunnen nu niet meer binnen en de bewindvoerder doet er niet veel aan de rest kan er de inboedel buitenhalen er zitten nog persoonlijke dingen tussen van ons. Een haar identiteitskaart is ook al weg in het bejaardentehuis pff vermoeiend.

  Groetjes Ziggy

  Like

 19. Brigitte zegt:

  Beste Martine,
  Sedert 4 jaar is mijn tante opgenomen in rusthuis,licht dementerend en heeft geen kinderen.In die 4 jaar is haar appartementje verkocht maar de opbrengst is nu zo goed als uitgegeven voor rusthuis en nog kosten.Ikzelf had dit op mij genomen om dit allemaal voor haar te regelen.Nu moet er OCMW worden voor ingeschakeld om bij te springen.Volgens hun word er tot 5 jaar terug gekeken voor de opbrengst van het eigendom maar heb al van advocate gehoord dat de wet onlangs is veranderd naar 3 jaar.Wat is er waar????Er zijn nog onvoldoende middelen om het rusthuis te betalen en ik kan toch normaal niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten?Ben maar een nichtje.
  Ikzelf ga binnenkort in t buitenland wonen en denk er sterk aan om in dit geval een bewindvoerder aan te stellen.
  Moet ik die zelf aanvragen of kan de sociale dienst dit doen of OCMW??
  Bedankt

  Like

  • Beste Brigitte,
   de wetgeving zegt dat éénieder die er belang bij heeft de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder mag indienen bij het vredegerecht van het kanton waar de te beschermen persoon verblijft. Heel concreet betekent dit dus dat zowel jij dat kan doen als de sociale dienst van het OCMW. Je kan het OCMW echter niet verplichten om dat te doen. Wat de termijnen betreft ivm de in aanmerking te nemen opbrengsten van een verkochte eigendomswoning moet ik je jammer genoeg het antwoord schuldig blijven, in eerste instantie al gewoon omdat er verschillende termijnen bestaan voor verschillende berekeningen. Dus daarbij kan ik je niet helpen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 20. Eden zegt:

  Beste Martine,

  Wij hebben nu een bewindvoerder heeft bij moeder het slot veranderd omdat sommige kinderen wel een sleutel hebben en sommige niet. Ik had al 2 jaar bijna geen sleutel meer, nu mag ik mijn eigen goederen niet meer uit het huis nemen. Een moeder heeft kleding nodig dat mag ik ook niet meer gaan ophalen. De bewindvoerder gaat alles verkopen op de vrijdagsmarkt. Wat kan ik doen? Groetjes Eden

  Like

  • Beste Eden (of Ziggy),
   Ik heb je op je voorgaande vragen denk ik reeds uitvoerig genoeg uitgelegd dat ook een bewindvoerder bepaalde verplichtingen heeft en dat hij de goederen van de te beschermen persoon moet beheren als een goede huisvader… ook als dat betekent dat daarvoor een eigendomswoning of goederen moeten verkocht worden. Voor bepaalde handelingen moet hij de bijzondere machtiging vragen aan de vrederechter die dan een vonnis zal vellen ivm wat en hoe de bewindvoerder die moet uitvoeren.
   Verder zal je vast ook wel begrijpen dat ik onmogelijk een oordeel kan vellen of gefundeerde en goede raad kan geven in ieder individueel dossier. Ik vrees dan ook dat ik jou niet meer verder kan helpen.
   Met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 21. Sylvester zegt:

  Goeieavond heb paar weken geleden een aanvraag voor bewind voerder ingediend en heb volgende week een afspraak voor volgende week dinsdag komt de vrede rechter langs in de instelling waar ik nu zit hoelang duurt het nog voor het dossier rond is

  Like

  • Beste Sylvester,

   je zal wel begrijpen dat dit onmogelijk te voorspellen valt en al zeker niet hier en door mij. Ik schrijf namelijk enkel over mijn eigen ervaringen en ieder ‘dossier’ is uiteraard verschillend. Maar vermits je zegt volgende week dinsdag al een afspraak te hebben met de vrederechter, kan je aan hem/haar misschien vragen je een indicatie te geven van de te verwachten termijn waarbinnen het dossier rond zal zijn en hoe het allemaal verder zal gaan.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 22. Martine zegt:

  Beste Martine,

  Mijn mama staat onder bewind sedert 27 oktober 2015. Dit omwille van haar gokverslaving. Mijn enige broer waar ik al geruime jaren geen contact meer mee heb en wil, heeft mama onder bewindvoering laten plaatsen. (Terwijl hij al meer dan een jaar ervoor alle contact met mama verbroken had wegens het zoveelste conflict op een rij.) De vrederechter stelde een neutrale advocaat daarvoor aan. Heb geen enkele affiniteit met haar, daar ze individuele belangen behartigd en er geen samenspraak mogelijk is. Ze liet eind november 2015 andere sloten op haar huis plaatsen terwijl ze in Campus Ten Bos verbleef om te revalideren. Vernam van in het begin telefonisch van haar dat er een boedelbeschrijving ging moeten gebeuren. Vroeg haar of ze wilde wachten tot mama terug thuis was en of ik er ook bij mocht zijn omdat daar veel van mijn meubels en goederen aanwezig zijn. Ze liet eind november 2015 een boedelbeschrijving gebeuren en betrok er mijn schoonzus en dochter bij. Daar mama daar geen enkel contact meer mee wil vond ik dat ten zeerste misplaatst.Noch mama of ik bracht ze van het ganse gebeuren niet op de hoogte. Kan dit zomaar? Kort nadien bracht ik mama terug naar haar huis. We konden toen niet binnen in haar eigen huis. Toen zagen we dat er vreemden in haar huis gezeten hadden. De inboedel lag er chaotisch bij. Wij wisten van niets. Pas nadien vernamen we dat er een boedelbeschrijving gebeurd was. Geld en juwelen waren verdwenen. Blijkbaar mag een bewindvoerder zich dat allemaal zomaar permitteren! Moet ze daar geen toestemming voor krijgen van de vrederechter? Wel heb ik een sterk vermoeden dat de bewindvoerder zich heeft laten inpakken door de mooipraterij van mijn broer. Hij is zeer welbespraakt en intelligent. Ook is hij verzoekende partij. Is een feit dat ik me bewust ben dat ik “als maar 3de betrokkene” niets in de pap te roeren heb. Er is tot op heden geen vertrouwenspersoon aangesteld. Aangezien mijn eigen moeder me niet wil aanstellen als vertrouwenspersoon. Door haar paranoïde stoornissen is ze extreem wantrouwig en achterdochtig. Vandaar. Daar mijn moeder hulpbehoefend geworden is en al zeker geen gemakkelijk individu is om mee om te gaan, ben ik de enige van de familie die mijn moeder nog wil helpen. Maar zelf sta ik er zo machteloos tegenover. Ook is mijn moeder gelijk een duiveltje in een wijwatervat. Ze wil helemaal geen bewindvoerder en zelf nog baas zijn over haar geld en vermogen. Geld is immers het speelgoed van een gokverslaafde.
  Ze betaalde zich ondertussen al blauw aan advocaten. Die gingen begin december 2015 voor haar in hoger beroep om de procedure ongedaan te maken. Zelf kreeg ze tot op heden geen enkel zicht op haar rekeningen. Ze belde daarvoor 2 keer naar de bewindvoerder om haar bankuittreksels te bekomen, maar kreeg deze tot op heden niet. Ook ondernamen haar advocaten daarvoor geen stappen. Ze weet langs geen kanten hoeveel geld er al naar haar advocaat gegaan is, en wat er van medische en andere kosten van haar rekening ging. Ook kan ik dat voor haar niet bekomen. Vind dat niet kunnen. Zo mijn broer verzoekende partij is; heeft hij dan misschien inzage op haar verrichtingen en rekeningen? Er is door omstandigheden geen verstandhouding meer tussen mijn moeder, narcistische broer en dito gezinsleden. Dit omwille van het feit hij mijn moeder via meerdere pers- en media kanalen openbaar aan de schandpaal bracht. Het stond in alle kranten in dikke koeien van letters uitvoerig te lezen. Ook kwam dit op meerdere kanalen in het nieuws vorige zomer (juli 2015). Hij raadpleegde ook de kansspelencommissie. Het gevolg was dat ze een gokverbod kreeg. Uiteindelijk was dit geen waterdichte oplossing voor haar gokverslaving en staat ze ondertussen onder bewind. Het dossier zit al geruime tijd op de familierechtbank in Kortrijk. Het blijft maar aanslepen… op 21 juni zou er een uitspraak gebeuren. We wachten af. Indien ze onder bewind moet blijven, hebben mama en ik dan het recht een andere bewindvoerder aan te vragen? Zowel mama als ik zijn over haar autoritaire en individuele aanpak ten zeerste misnoegd.

  Sorry voor dit epistel! Zit met zoveel vragen en voel me zo machteloos… vandaar dat ik me tot U richt.

  Bezorgde groetjes,
  Vanwege haar dochter

  Like

  • Beste Martine,
   natuurlijk begrijp ik je bezorgdheid en machteloosheid… maar jammer genoeg kan ik weinig voor jou betekenen, vrees ik. Temeer omdat je zélf al aangeeft dat het inmiddels een kluwen geworden is waar meerdere rechtbanken zich blijkbaar al over buigen. Het enige waarop ik je eigenlijk een antwoord kan geven is je laatste vraag, nl of jij en je moeder het recht hebben een andere bewindvoerder aan te vragen. Dat kan in principe natuurlijk altijd en daarvoor zal je je dan moeten richten tot de bevoegde vrederechter… maar je begrijpt ook dat je met héél concrete tegenargumenten zal moeten komen. En jammer genoeg is het zo dat, voor zover ik kan opmaken uit je brief, heel veel van de zaken die gebeurd zijn wellicht volledig volgens de reglementering gebeurd zijn. Maar je begrijpt dat ik daar op zich natuurlijk ook onmogelijk kan (of wil) over oordelen. Het enige wat ik je kan aanraden is dat je probeert een constructief gesprek te voeren met de bewindvoerster, zonder verwijten en met respect en hopelijk met wederzijds begrip. Laat me je verder heel veel sterkte toewensen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 23. Martine zegt:

  Dank voor uw toelichting en uw begrip Martine.
  Komt er eindelijk op neer dat mama nu voorlopig geen groot kapitaal meer kan vergokken. Maar ze heel veel geld verkwist aan die advocaten waar ze stellig in blijft geloven dat ze het proces zal winnen. (Objectief ben ik daar een andere mening over toegedaan).
  Op zich geen slechte zaak dat mama een bewindvoerder is toegewezen door de vrederechter. Ben er wel de dupe van geworden want veel van mijn meubels en goederen staan nu bij de inventaris van mijn moeder beschreven. Toen ik ook plots voor voldongen feiten stond en geconfronteerd werd met een dergelijke bewindvoering, speelde ik nochtans open kaart en maakte de bewindvoerder via mail duidelijk hoe de vork aan de steel zit. Had veel vragen maar kreeg nooit antwoorden en duidelijkheid van hoe de bewindvoering er verder juist aan toe moest gaan. Ze is heel nalatig. Wellicht bij gebrek aan tijd. Ook deed ze niet eens de moeite om mama eens persoonlijk te gaan bezoeken. Blijkbaar is ze dat ook niet verplicht. Haar manier van werken laat veel te wensen over. Eindelijk ben ik de sleutelfiguur in de ganse procedure, mama wil alles geregeld zien en vraagt mij telkens om te helpen. Doch kan ik verder voor mama niets betekenen om voor haar te onderhandelen. Al jaren voel ik me afgewezen door mijn gokverslaaFde moeder en nu voel ik me zo gepasseerd door die bewindvoerder. Nu ze niemand meer heeft rekent mama op mij. Maar naar mijn goed bedoelde raad wil mama niet luisteren. De bewindvoering draait al van in het begin vierkant. Wil verder niets meer met die bewindvoerder te maken hebben. Heb het gehad ermee. Probeer zoveel mogelijk alles los te laten. Maar is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarbij zijn slapeloze nachten schering en inslag.

  Door alle familiale ellende heen probeer ik er zoveel mogelijk een positieve ingesteldheid op na te houden. Afwachten op een uitspraak van de rechter tot 21 juni is de boodschap. Als betrokkene gaf ik schriftelijk blijk met mijn conclusie en relaas betreffende het lopende bewind. Ben anders de verdraagzaamheid zelve. Doch in deze situatie mag de bewindvoerder haar toga aan de haak hangen. Is aan de rechter om een oordeel te vellen. Laat mijn part maar snel gerechtigheid geschieden.

  Zonnige groetjes,

  Like

 24. agnes zegt:

  Beste, nu donderdag zijn wij (broers en zus) uigenodigd door de Griffier, om het aanstellen van een nieuwe bewindvoerder (vader pas overleden en was bewindvoerder over ons moeke die dement is en verblijft in een zorgtehuis) kunnen wij een verzoek tot uitstel vragen, mits wij broers en zus niet goed kunnen beslissen om een proffessiole aan te stellen of het in de familie te houden.

  Like

  • Beste Agnes,
   het lijkt mij logischer dat je je daarover zo snel mogelijk bevraagd bij de griffie van het bevoegde kanton, vermits zij diegenen zijn die daarover moeten beslissen.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 25. Bruyndonckx Yolande zegt:

  Beste mevrouw Van Gaver, allereerst chapeau voor uw websit/blog, ik heb hier al heel wat informatie uit kunnen halen maar weet nog niet goed wat ik best kan doen in mijn geval. Ik schets even mijn situatie. Mijn broer, 50 jaar, woont sinds meer dan 20 jaar bij mijn ouders (mama overleden in 2001) in, dit na zijn echtscheiding. Mijn broer heeft een handicap aan zijn voeten, werkt ook al ongeveer even lang op een beschermde werkplaats dus heeft een inkomen, weliswaar niet erg hoog. Vanaf de dag dat hij daar woont heeft hij nooit iets hoeven te betalen, noch elektriciteit, noch eten, noch iets anders. Wat maakt dat hij niet echt de waarde van geld kent. Papa, steeds een fysiek heel sterke mens van bijna 85 jaar, heeft dus steeds het huishouden gedaan (koken, strijken, wassen, tuin,…) Zijn grootste gebrek is echter dat hij hardhorig is, momenteel zelfs bijna doof (zelfs met een hoorapparaat kan hij zeer slecht communiceren. 2 jaar geleden ongeveer heb ik gezorgd voor thuishulp via IMSIR die 1x per week komt en poetst en strijkt, er is ook op regelmatige basis iemand die de tuin eens onderhanden neemt. Dit heeft heel wat moeite gekost om papa hiervan te overtuigen dat dit voor hem beter is maar dit lukte nu wel de laatste tijd. In juli is papa plots ’s avonds onwel geworden en heeft mijn broer de dokter van wacht moeten bellen, bleek buikgriep, dit ben ik pas de avond nadien via social media (???) te weten gekomen. Het was al een hele tijd dat ik het vermoeden had dat er voor papa niet echt goed werd gezorgd maar ik kon niets bewijzen en als ik mijn broer hierover aanpakte dan kreeg ik een tegenstrijdig verhaal dan dat wat ik van papa hoorde. Dinsdag ben ik direkt bij papa langsgegaan en ik bespaar je de details hoe ik mijn vader daar heb gevonden, alleen want mijn broer was uiteten zoals elke dinsdag. Helemaal niet zoals ik hem de maandag heb achtergelaten ! Ambulance erbij en papa is toen opgenomen. ’s Anderdaags bleek dat hij een herseninfarct heeft gehad op de kleine hersenen. Hij is sinds dien niet meer dezelfde. Soms heel verward, soms agressief en volgens de behandelende geneesheer is het veelal omdat hij de ernst van zijn “ziekte” niet inziet. Het is dan ook heel plots gegaan. Hij mag nu niet meer alleen opstap of zonder looprekje want heeft een verhoogd valrisico. De periode in de kliniek ben ik op een gegeven moment met papa zijn bankkaart de uittreksels gaan halen om even te kijken hoe zijn financiële situatie was want men sprak daar plots van een RVT of alvast te zorgen voor dagopvang. Bleek dat er iedere week veel geld van de rekening ging en hij dus bij niets spaarde. Dit heeft mij heel erg verontrust en ik ben dan bij mijn broer gaan informeren welke uitleg hij hiervoor heeft. Papa vroeg elke week 400 euro voor als ze eens iets gaan drinken, eten is steeds betaald met de bankkaart dus vroeg mij af waar het geld naartoe is. Ik kan niets bewijzen maar heb wel een heel sterk vermoeden. Op een dag ben ik dan ook thuis de nodige documenten gaan zoeken die nodig zijn om papa in een RVT of dagopvang in te schrijven. Blijkt dat hij een goed inkomen heeft maar dat er niet naar verhouding veel op de spaarrekening komt. Heb, ja sorry, ook rekeningen van mijn broer gevonden van kredietinstellingen, bijna 300 euro voor een gsmrekening…enfin, maak mij echt zorgen. Als ik ga voorstellen om mij als bewindvoerder aan te stellen vrees ik dat hij dit niet gaat aanvaarden en eerder zichzelf als kandidaat stelt omdat hij toch al inwoont. Papa is akkoord gegaan jaren geleden om borg te staan voor mijzelf na een eveneens hele zware financiële periode maar dit staat allemaal op papier bij de bank en ik betaal dit netjes af. Als ik dit tegen mensen vertel dan zeggen ze mij dat mijn broer een profiteur is en hij al met zijn erfenis weg is en ook dat ik moet opletten om hem als bewindvoerder te laten doorgaan want dat er dan wel is niets meer kan over zijn. Wat moet ik hiermee ? Een juriste heeft me al eerder ingelicht dat als er een buitenstaander bewindvoerder is dat mijn broer wel is zou kunnen schrikken dat hij gaat huur moeten betalen aan papa. Heb jij raad voor mij aub ? Het is misschien een hele boterham mevrouw Van Gaver maar ik weet echt niet wat ik het beste kan doen. Vandaag heb ik gebeld met de bank van papa en die zeggen dat we samen een volmacht kunnen nemen op papa zijn rekening maar dan moeten steeds met 2 voor alles betalingen, afhalingen voor zelfs 50 euro voor papa en dergelijke. Dit is toch ook geen oplossing. Ik ben al bang om de uittreksels van papa te gaan halen en te moeten vaststellen dat er weer dingen zijn betaald van papa zijn rekening terwijl hij enkel in het weekend ganse dagen thuis is en nog maar weinig eet. Alvast bedankt voor je reactie.

  Like

  • Beste Yolande,
   vooreerst mijn excuses voor de verlate reactie maar ik was met vakantie. Indien het inderdaad zo is dat jouw vader wegens medisch vaststelbare redenen niet meer in staat is om zijn eigen goederen te beheren dan kan je inderdaad bij het vredegerecht een aanvraag indienen tot aanstelling van een bewindvoerder. De vrederechter zal dan in eer en geweten nagaan of er een bewindvoerder moet aangesteld worden en wie daarvoor het beste geschikt is. In principe moet er in eerste instantie inderdaad gekozen worden voor iemand uit de familie, maar wanneer er niemand echt geschikt is of wanneer de vrederechter enige onenigheid vermoed binnen de familie, dan zal er meestal een advocaat worden aangesteld als bewindvoerder. Die zal dan alle geldende regels toepassen in de uitoefening van zijn taken als bewindvoerder.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 26. Bos zegt:

  Beste Martine,
  Ik heb een vraag met betrekking tot opleidingseis van een professioneel bewindvoerder in België. Op diverse websites ben ik tegen gekomen dat een professioneel bewindvoerder een advocaat is. Is het in de wet geregeld dat een professioneel bewindvoerder altijd een advocaat moet zijn? Hopelijk kunt u mij meer duidelijkheid geven en ook verwijzen naar de wettekst. Ik ben namelijk al een enige tijd opzoek naar een antwoord op mijn vraag.
  In Nederland kent een professioneel bewindvoerder sinds 2014 diverse eisen omtrent de scholing en diploma’s. Voor mijn opleiding ben ik de Nederlandse wetgeving aan het vergelijken met de Belgische wetgeving.

  Alvast bedankt!

  Like

  • Beste,

   in België bestaat eigenlijk niet zoiets als een ‘professionele bewindvoerder’. De huidige wetgeving (en een verwijzing daarnaar kan u ook elders op mijn blog hier terugvinden) bepaalt dat de vrederechter bij de aanstelling van een bewindvoerder in principe de voorkeur dient te geven aan iemand van de familie van de te beschermen persoon. Indien er echter niemand binnen de familie beschikbaar (en/of capabel) is, zal de vrederechter meestal een advocaat aanstellen. Daarbij is het zo dat de meeste – zoniet alle – vrederechters binnen hun kanton een aantal advocaten hebben die in meerdere dossiers als voorlopig bewindvoerder fungeren.
   In België moet een bewindvoerder dus in principe niet voldoen aan bepaalde eisen qua scholing of diploma’s en het is altijd de vrederechter die autonoom beslist wie hij/zij aanstelt als bewindvoerder, waarbij de wetgeving wél aangeeft dat indien mogelijk de voorkeur moet gegeven worden aan een familielid maar in de praktijk wordt vaak een advocaat aangesteld. De wetgeving omtrent de aanstelling van een bewindvoerder is gewijzigd in 2014 en wordt geregeld in verschillende Koninklijke Besluiten (KB) die ook allemaal gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad (BS).
   Ik hoop u hiermee voldoende op weg geholpen te hebben.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 27. marinka tournoy zegt:

  geachte
  mijn pa heeft Alzheimer en is momenteel in een psychiatrische inrichting , mijn ma is nog thuis en 100 % niet dementerend , nu wil men echter een bewindvoerder (advocaat) voor mijn pa (vanuit de instelling ) maar mijn ma is nog goed , kan men dit zo maar ? Mijn ma en pa zijn ook al 50 jaar getrouwd en hebben een gezinspensioen , als er een advocaat wordt aangesteld moet mijn ma voor alles toestemming vragen en dit vind ik niet kunnen . Mijn pa zijn broer is onlangs gestorven en is nooit getrouwd geweest en daardoor is deze bal aan het rollen . Mijn ma wil wel bewindvoerder worden maar in de instelling zegt dat dit niet kan ?

  Like

  • Beste Marinka,

   Het is natuurlijk niét zo dat die instelling kan beslissen of jouw moeder al dan niet bewindvoerder voor je pa kan worden of niet, want het is de vrederechter (van het kanton waar je pa verblijft) die autonoom bevoegd is om een bewindvoerder aan te stellen. Wél is het zo dat de kans wellicht klein is dat een vrederechter jouw moeder nog zal aanstellen als bewindvoerder over je vader. Wat wél een mogelijkheid is, is dat jij (of één van je broers of zussen, als je die hebt) de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder indient en daarbij één van jullie aanduidt als mogelijke bewindvoerder. De vrederechter is daar dan nog niet strikt aan gehouden maar dat maakt alvast meer kans van slagen dan de vraag om je moeder aan te laten stellen als bewindvoerder. Wat ik me wél afvraag of de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder voor je vader niet eerder door een notaris werd gedaan vermits je zegt dat de bal aan het rollen ging naar aanleiding van het overlijden van een broer van je pa. Dat zou immers logisch zijn, want als je vader inderdaad aan Alzheimer lijdt en hij niet meer in staat blijkt zijn goederen te beheren, dan zal een notaris die belast is met een erfeniskwestie waarin jouw vader erfgenaam is, in principe (moeten) overgaan tot de procedure tot het laten aanstellen van een bewindvoerder omdat jouw vader eigenlijk niet meer bewust zijn handtekening kan zetten in het bewuste erfenisdossier.
   Ik hoop je hiermee alvast wat duidelijkheid gegeven te hebben.
   Met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 28. Ludo Van Der Maelen zegt:

  Beste Martine,
  Misschien bestaat uw blog niet meer, maar ik probeer hier toch even mijn situatie uit te leggen.
  Mijn vader overleed in mei 2015. Mijn moeder is sinds april 2016 in een rusthuis geplaatst.
  Mijn jongste broer had de laatste jaren alleen de volmacht over hun geldzaken. Tot ik bij moeder ook aandrong op eenzelfde volmacht en deze verkreeg.
  Van dan af kreeg ik inzage wat er, vooral vanaf april 2016, gebeurde. Mijn broer had ondertussen het huis van mijn ouders gekocht, waarbij mijn ouders tot met hun overlijden of plaatsing in het rusthuis gratis mochten verblijven, mits betaling van alle kosten(nutsvoorzieningen, KI, verzekeringen,…) Dezelfde kosten blijven, na het vertrek van moeder, nu echter steeds van de rekening van deze gaan, ipv door mijn broer betaald te worden. Hij is immers eigenaar van het huis, toch en dit staat trouwens in de verkoopsakte van het ouderlijk huis. Bovendien is er sinds de plaatsing van mijn moeder voor duizenden euro cash geld doorgesluisd aan onnodige uitgaven. Haar spaarcenten zinken als sneeuw voor de zon. Binnenkort zullen wij(de 3 kinderen)mee de zorgkosten hierdoor moeten helpen betalen, want haar pensioen zal ontoereikend zijn. Het zal de desbetreffende broer een zorg wezen.
  Mijn vraag aan jou is of ik kans maak op aanwijzing tot voorlopige bewindsvoerder van mijn moeder, die dus niet dementerend is maar zich niets aantrekt van haar financiële toestand en deze overlaat aan mijn broer.
  Dank bij voorbaat.

  Like

  • Beste Ludo,
   als jouw moeder niet dementerend is en er geen andere fysieke of mentale gezondheidstoestand is waardoor je in eer en geweten kan zeggen dat jouw moeder niet meer in staat is om haar goederen te beheren, dan vrees ik dat de kans dat er een bewindvoerder kan aangesteld worden zeer klein is. De wetgeving voorziet immers enkel in beschermende maatregelen wanneer iemand niet meer in staat is zijn goederen zelf te beheren. Mensen die ‘gewoon’ spilziek zijn of in jullie geval – blijkbaar in vertrouwen of uit onwetendheid – een volmacht geven aan kinderen of andere vertrouwelingen, en dat eigenlijk ‘bewust’ doen, worden – heel vaak jammer genoeg – niet tot die categorie gerekend. Anderzijds let er jou natuurlijk niets om de aanvraag tot de aanstelling van een bewindvoerder in te dienen bij de griffie van het vredegerecht dat bevoegd is voor de verblijfplaats van je moeder. Let wel, de kans dat er in jullie geval iemand van de familie zal aangesteld worden, lijkt me ook heel erg miniem. Mocht de vrederechter beslissen dat jouw moeder een bewindvoerder moet krijgen, dan zal er wellicht een advocaat daartoe aangesteld worden… iets wat voor de familieleden ook niet altijd even eenvoudig en voor het nodige inzicht zorgt. Misschien is het een idee om met de drie kinderen en moeder eens samen te zitten en klare taal te spreken… en op die manier proberen te achterhalen wat jullie moeder eigenlijk zélf wil. Ik hoop dat je hiermee iets kan.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 29. Herman carina zegt:

  Moet men bij de rechtbank zijn om een bewindvoerder aan te stellen?

  Like

  • Beste,
   een aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder moet ingediend worden bij de griffie van het vredegerecht van het kanton dat bevoegd is voor de verblijfplaats van de te beschermen persoon.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 30. Fawzi zegt:

  Beste

  Mijn broer is mentaal gehandicapt en is sinds dit jaar 18 geworden. Door een aanvraag naar een extra budjet voor mijn moeder die tevens ook het meeste zorgt voor mijn broer. Is er een brief beland in onze brievenbus waarin stond dat voor dit budjet te verkrijgen, moest mijn mentaal gehadicapte broer deze brief ondertekenen(Wat hij niet kan door zijn ziekte). Hierdoor zijn we beland bij de vrederechter. Deze heeft mijn moeder en vader aangesteld als bewindvoeders. Nu wilt mijn moeder het extra budjet niet meer en wilt zo niets meer met de vrederechter te maken hebben. Omdat het te veel papierwerk is en omdat het niet goed was uitgelegd door de vrederechter wat het precies inhoud. Daarna is een sociaal assistent ons komen verduidelijken wat het precies inhoud maar zelfs hij snapte het niet zo goed. Uiteindelijk heeft mijn moeder met druk het eerste papierwerk ondertekend waarvoor ze aangesteld werd als bewindvoeder samen met mijn vader. Beide wisten niet waaraan ze begonnen en willen nu niets met de vrederechter te maken hebben.

  Mijn ouders zijn al opnieuw naar deze vrederechter gegaan om te zeggen dat ze het niet meer willen en hij heeft nu gezegd dat mijn ouders geen bewindvoeders meer mogen zijn…
  (Bij het eerste gesprek met de vrederechter, zei hij zelf waarom we dit precies deden en dat het niet nodig was..)

  Het hele gezin behandelt de gehandicapte jongen als een prinsje en zien niet in waarom dit allemaal nodig is.

  Is er een mogelijkheid om volledig te stoppen met dit?

  Alvast bedank!

  Vriendelijke groeten

  Like

  • Beste,
   ik begrijp je vraag niet goed… vermits je zelf aangeeft dat je ouders al opnieuw naar de vrederechter geweest zijn en deze de uitspraak gedaan heeft dat zij geen bewindvoerder meer mogen zijn. Net zoals er bij de aanstelling van je ouders als bewindvoerder een vonnis was waarin dat stond, zal er nu een vonnis zijn waarin de beslissing van de vrederechter staat. Wél vermoed ik dat de vrederechter toch een andere bewindvoerder zal (moeten) aanstellen. Het gaat er immers niet alleen om dat je broer al dan niet goed behandeld wordt… maar nu hij meerderjarig is, zal hij inderdaad af en toe dingen zélf moeten kunnen ondertekenen en moet hij eigenlijk in staat zijn om zijn eigen goederen te beheren. Wanneer dat niet zo is, zal de vrederechter – zeker nu ‘de zaak’ onder de aandacht van de vrederechter gekomen is – wellicht een (andere) bewindvoerder aanstellen.
   Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
   Met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

   • Fawzi zegt:

    Beste

    Bedankt voor je snelle reactie.

    Je hebt al een deel van mijn vragen beantwoordt, toch heb ik nog een paar vragen..morgen hebben we die zogezegde nieuwe zitting en zit met nog een aantal vragen. Iemand die ik ken heeft ook een mentaal gehandicapte lid in het gezin en zij zijn nooit naar de vrederechter moeten gaan. Inmiddels is die gehandicapte vrouw al 40 jaar en nog steeds hebben die mensen niets te maken gehad met een vrederechter..hoe komt dat zij dit niet hebben? Mijn tweede vraag is, stel mijn broer komt te overlijden, wie zal dan beheren over het geld van mijn broer? En als laatste vraag heb ik, de rekening van mijn gehandicapte broer wordt al een soort spaarpot gezien door ons. Dus dit betekend dat niet enkel het geld afkomstig van mijn broer maar ook geld van mijn moeder, vader, enz.. op die rekening staat. Moeten wij elke afhaling van die rekening verantwoorden voor de vrederechter?

    Sorry voor mijn rare vragen maar we zijn nog maar pas verwikkeld in deze situatie. Dus alles is nog nieuw voor ons en we begrijpen er niet zo veel van..

    Het liefste zouden we dit allemaal niet willen maar als het echt niet meer kan omgekeerd worden wil ik er zo veel mogelijk over weten.

    Nogmaals bedankt!

    Met vriendelijke groeten

    Like

    • Best Fazwi,
     Ik begrijp héél erg goed dat jullie dit allemaal niet zouden willen, maar ik vrees dat er inderdaad geen terugweg meer is. Anderzijds, als je broer zoals je in je eerste bericht zei, niet in staat is om een handtekening te plaatsen, dan zouden jullie vroeg of laat toch in dezelfde situatie beland zijn. En precies daar ligt het onderscheid denk ik met het voorbeeld dat je aanhaalt van de 40-jarige mentaal gehandicapte vrouw. Indien zij nog in staat is om bijvoorbeeld te handtekenen voor bijvoorbeeld haar identiteitskaart en dergelijke ‘gewone’ dingen, en wanneer er zich binnen de familie geen problemen stellen ivm het beheren van haar geld en goederen, dan is de kans groot dat deze mensen hele lange tijd een beetje ‘onder de radar’ blijven. Maar je mag niet vergeten dat op het moment dat zij bijvoorbeeld erfgename zou worden bij één of ander overlijden (bijvoorbeeld van één van haar ouders) en dit via een notaris zou afgehandeld worden, dan zal die notaris eigenlijk ook verplicht zijn om een bewindvoerder te laten aanstellen. Verder is het natuurlijk ook mogelijk dat deze vrouw vroeger wél in staat geweest is om bepaalde beslissingen te nemen en dat er bij de notaris een buitengerechtelijke volmacht geregeld is.
     Jammer genoeg vrees ik dat dat voor jullie allemaal niet van toepassing is, vermits je broer zélf geen beslissing kan nemen en geen handtekening kan plaatsen… én inmiddels heeft de vrederechter eigenlijk gewoon al bepaald dat je broer effectief een bewindvoerder nodig heeft.
     Wat de vraag ivm het overlijden van je broer betreft: zélfs wanneer er een advocaat zou aangesteld worden als bewindvoerder, dan eindigt die zijn taak van rechtswege op het ogenblik dat je broer komt te overlijden. Op dat moment wordt het geld en de goederen van je broer een ‘nalatenschap’ en geldt het erfrecht.
     En dan je laatste vraag ivm de rekening van je broer die als soort van spaarpot van de familie gezien wordt. Ik vrees dat het daar zelfs nog véél gecompliceerder wordt. Wanneer er effectief een andere bewindvoerder (een advocaat ipv je ouders) zou aangesteld worden, dan zullen jullie gewoon géén geld meer kunnen afhalen van die rekening. En zelfs nu, nu je ouders nog bewindvoerder zijn, kunnen zij eigenlijk geen geld meer afhalen van die rekening voor eigen gebruik en moet inderdaad iedere transactie op die rekening verantwoord worden in het jaarverslag. Ik denk dan ook dat het héél belangrijk is dat jullie aan de vrederechter proberen duidelijk te maken dat het geld dat op die rekening staat ook eigenlijk het spaargeld is van je ouders. Het beste zou natuurlijk zijn als jullie dat ook op één of andere manier zouden kunnen bewijzen. En dan nog is het maar de vraag of de vrederechter daar oren naar zal hebben en eventueel een aangepaste beslissing daarover neemt.
     Je hoeft je trouwens helemaal niet te verontschuldigen voor je vragen. Mocht je nog vragen hebben, kan je me misschien best even privé verder mailen. Ik stuur je meteen ook even een privé-mailtje zodat je mijn mailadres hebt.
     Met vriendelijke groet
     Martine Vangaver

     Like

 31. Christel zegt:

  Beste,

  is het nodig om een bewindvoerder aan te stellen als je enig kind bent ?

  Mijn moeder, 83 jaar, is opgenomen in een rusthuis, alzheimer.

  Mijn vader woont nog thuis, 85 jaar. Zijn gezondheid is niet goed. Mijn moeder zal waarschijnlijk langer leven dan mijn vader. Ik ben enig kind, verder geen familie.

  Ik heb volmacht op hun bankrekening en doe al enkele jaren de betalingen voor hen.

  Maar wat met hun huis? Mijn ouders zijn getrouwd zonder huwelijkscontract.

  Mijn vader wil mij volmacht geven maar heeft dit wel zin?

  We zijn ook niet van plan het huis te verkopen of te verhuren zolang hij leeft?

  Alvast bedankt voor uw raad.

  Mvg,

  Christel

  Like

  • Beste Christel,

   zolang de zaken ‘gewoon’ hun gang gaan, zal het wellicht niet nodig zijn een bewindvoerder aan te stellen. Maar stel dat je moeder op een bepaald moment erfgename wordt van een overleden familielid of dat er iets anders officieels moét door haar getekend worden, dan zullen er wellicht problemen ontstaan. Zeker wanneer zij omwille van de alzheimer echt géén ‘bewuste’ beslissingen of keuzes meer kan maken. Daarom vrees ik dat het ook te laat is om bijvoorbeeld nog een buitengerechterlijke volmacht te regelen via een notaris, en dat je – wanneer zich iets ‘officieels’ voordoet – automatisch in de mallemolen van de ‘verplichte’ bewindvoering zal terechtkomen. Maar het lijkt me zeker geen kwaad te kunnen om eens met je vader langs te gaan bij een notaris en daar gratis en vrijblijvend je vragen te stellen en te kijken welke mogelijkheden jullie nog hebben om één en ander te regelen voor de toekomst. Heel veel moed en sterkte verder en nog zo veel mogelijk goede en gelukkige jaren met je ouders toegewenst.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 32. Els Dieleman zegt:

  Beste,

  Mijn tante van 91 jaar zit sinds kort in een woonzorgcentrum. Ik ben als nichtje de enige die nog als familie contact met haar heeft en zorg al een hele tijd voor haar. Zelf heeft ze geen kinderen en ik ben als enige (heb wel nog broers maar die hebben geen contact met haar) haar erfgenaam. Dit ligt vast in een testament. Nu gaat alles plots zeer vlug en is ze waarschijnlijk niet meer wilsbekwaam volgens de dokter. Ze is op dit moment een twijfelgeval. We wilden nog een zorgvolmacht regelen, maar dit zal waarschijnlijk dus niet meer lukken. Ondertussen (heb nog tot juni een volmacht op een rekening van haar) koop ik (heb hiervoor ook haar bankkaart) voor haar zaken die ze nodig heeft en betaal ik ook haar rekening. Ik verzorg haar huis die ze in vruchtgebruik bewoonde. Mag ik dit alles doen zolang er niets wettelijk geregeld is? Zo moest ik ook het contract van het woonzorgcentrum ondertekenen.

  Met vriendelijke groeten,
  Els

  Like

  • Zolang je een volmacht op haar rekening hebt, is op dat gebied uiteraard alles okee. Dat jij het contract voor het woonzorgcentrum MOEST ondertekenen is sowieso al een andere zaak. Wanneer jij niet bent aangesteld als ‘wettelijke’ vertegenwoordiger – op welke manier dan ook (bewindvoerder, gevolmachtigde, …) bén je dat ook niet. Het feit dat er een testament is waarin jij als enige erfgename aangeduid wordt, is mijn inziens ook niet meer dan dát: een aanstelling als erfgename… en dat gaat pas in voege na het overlijden van je tante. Voor wat je intussentijd nog kan doen of regelen kan je misschien best eens te rade gaan bij een (goede) notaris.
   met vriendelijke groet
   Martine

   Like

 33. RuJadini zegt:

  Is bij een juridisch bewindvoerder alles altijd eerlijk en rechtvaardig of gebeuren er soms oneerlijke toestanden? IK
  k heb zo mijn twijfels. En indien wel, waar kan ik dan terecht?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s