Aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden


De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan een persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. De voornaamste criteria voor de toekenning van een dergelijke tegemoetkoming zijn dus leeftijd, inkomen en de mate van zelfredzaamheid. De omschrijving is misschien wat misleidend en zorgt ervoor dat sommige mensen denken dat ze geen recht hebben op een dergelijke tegemoetkoming omdat ze niet erkend zijn als gehandicapte. Maar het is dus zo dat bij de aanvraag zélf nagegaan wordt of de persoon in kwestie kan beschouwd worden als een persoon met een handicap. Het is dus niet zo dat je al een erkenning als gehandicapte moet hebben alvorens deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen.

Wanneer aanvragen

Als je 65 jaar of ouder bent, een rust- of overlevingspensioen krijgt en je moet omwille van je (fysieke of mentale) gezondheid een beroep doen op extra hulpmiddelen en/of op andere mensen voor de gewone dagdagelijkse taken zoals:
– je verplaatsen
– zelfstandig eten en eten klaarmaken
– jezelf verzorgen en aankleden
– je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
– gevaar kunnen inschatten en vermijden
– kunnen praten met anderen en sociale contacten kunnen onderhouden

Hoe aanvragen

In principe moet de bejaarde zélf de nodige aanvraagformulieren ophalen op het gemeentehuis (dienst bevolking) van zijn woonplaats. Wanneer de persoon in kwestie zich echter moeilijk kan verplaatsen, kan hij een gevolmachtigde aanstellen om deze aanvraagformulieren af te halen. Daartoe volstaat een gewoon met de hand geschreven en ondertekend briefje van de bejaarde, samen met diens identiteitskaart. Op het gemeentehuis vraag je naar de aanvraagformulieren voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Men zal je daarbij vragen om te tekenen voor ontvangst. Vanaf dat moment heb je één maand de tijd om de formulieren in te vullen en op te sturen naar de FOD Sociale Zekerheid. Een aantal formulieren moet je zélf invullen, een aantal formulieren moet ingevuld worden door de huisarts. Als je zélf niet in staat bent om de formulieren in te vullen, mag je daarbij altijd hulp vragen aan familie of vrienden, maar bijvoorbeeld ook aan de sociaal assistente van de mutualiteit, het OCMW, enz… Op het formulier zelf wordt dan ook vermeld wie je geholpen heeft.

Het ontvangstbewijs dat je op het gemeentehuis kreeg bij het ophalen van de formulieren dient in principe als bewijs van je aanvraag. Het is echter ook altijd raadzaam een kopie te maken van de ingevulde formulieren alvorens ze op te sturen. Dit is vooral handig als je ooit een herziening moet aanvragen omwille van verergering van de gevolgen van je handicap.

Hoe gaat het verder?

De volgende stap in de hele procedure wordt het medisch onderzoek. Wees echter niet ongerust als je gedurende enkele maanden niéts hoort. De hele procedure van begin van de aanvraag (het ophalen van de formulieren bij het gemeentebestuur) tot de uiteindelijke beslissing moet in principe voltooid zijn in een periode van acht maanden, anders moet de overheid interesten betalen op de eventueel verschuldigde achterstallige uitkeringen. Nu is het wél zo dat de meeste dossiers binnen een tijdspanne van zes maanden een beslissing krijgen. Toch is het zo dat er makkelijk enkele maanden kunnen overheen gaan vóór je een uitnodiging voor het medisch onderzoek ontvangt. Die uitnodiging gebeurt schriftelijk. Kijk goed op de uitnodigingsbrief welke documenten je eventueel nog moet meenemen naar het onderzoek. Meestal wordt er gevraagd naar de medische verslagen van de laatste ingrepen en/of onderzoeken. Wanneer het gaat om demente personen of personen met alzheimer, lijkt het me nuttig om – indien je erover beschikt – zeker de uitslag van de MMSE-test mee te nemen. Verder moet je ook altijd het bijgevoegde formulier met algemene informatie invullen en meenemen.

Het medisch onderzoek

Op de dag en het uur dat op de uitnodiging vermeld is, meld je je aan op het in de brief vermelde adres. Het medisch onderzoek zelf bestaat uit een eenvoudig vraaggesprek en een klinisch onderzoek waarbij de normale vitale functies worden onderzocht. Verder kunnen – naargelang de ‘handicap’ – nog bijkomende fysieke onderzoeken worden uitgevoerd. Vergeet ook niet dat je je altijd mag laten begeleiden. Dat betekent dat de persoon die de gehandicapte begeleidt ook effectief mee binnen mag bij het medisch onderzoek.

Zowel het vraaggesprek als het klinische onderzoek is erop gericht om vast te stellen hoe zelfredzaam de gehandicapte nog is op de verschillende aspecten van het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld: zelf eten kunnen klaarmaken en zelfstandig kunnen eten, zelf instaan voor de persoonlijke hygiëne, in staat zijn het openbaar vervoer te gebruiken, in staat zijn sociale contacten te leggen en te onderhouden… Gelet op de zelfoverschatting waar de meeste mentaal gehandicapten en mensen met hersenstoornissen zoals dementie en alzheimer aan leiden, is het zeker noodzakelijk om – eventueel met bewijzen – aan de controle-arts duidelijk te maken welke hulp er allemaal geïnstalleerd werd.

De beslissing

Meestal duurt het vervolgens nog enkele weken tot maanden alvorens je de beslissing in de brievenbus krijgt. Op het algemeen attest dat je dan ontvangt staat het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid vermeld evenals de ‘geldigheidsduur’. Het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid bepaalt de categorie en zal ook mede bepalend zijn voor de berekening van de uitkering. Het algemeen attest waarop het percentage van de ‘handicap’ en het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid vermeld staan, heb je nodig voor het bekomen van allerlei mogelijke ‘voordelen’. Op de achterkant van het algemeen attest staat ook vermeld op welke voordelen je recht hebt.

De tegemoetkoming

Nadat je het algemeen attest ontvangen hebt, krijg je – meestal enkele weken later – ook de berekeningsstaat van je eventuele uitkering. Tevens krijg je een brief met vermelding van eventuele achterstallige betalingen, want als je effectief een tegemoetkoming krijgt toegekend, dan is dat altijd met terugwerkende kracht tot de datum van de aanvraag. Vervolgens krijg je iedere maand (normaal rond de 25e) de tegemoetkoming uitbetaald.

Eventuele herziening

Vooral bij dementie en de ziekte van Alzheimer kan de medische toestand van de bejaarde snel achteruitgaan. Wanneer daardoor de zelfredzaamheid drastisch vermindert, is het goed om eens bij de huisarts na te vragen of het niet opportuun zou zijn om een herziening  aan te vragen. De procedure voor het aanvragen van een herziening is in wezen precies hetzelfde als een nieuwe aanvraag. Uiteraard dienen er voldoende argumenten te zijn die zo’n aanvraag tot herziening rechtvaardigen, maar zoals gezegd kan de huisarts daar vaak het best over oordelen.

Reglementering en nuttige informatie

De officiële brochure met de volledige procedure en nuttige informatie vind je hier.

29 reacties op Aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden

 1. Vandenmeersche Alois zegt:

  ik heb al een graad van zelfredzaamheid van 9 punten sinds01/03/2009
  kan ik vanaf die datum genieten van een toelage?

  Like

  • Beste Aloïs,

   voor informatie in verband met je persoonlijk dossier kan je het beste terecht bij de behandelende dienst zelf, namelijk de FOD Sociale Zekerheid. Als je even op hun website kijkt, vind je er zelfs een gratis 0800 telefoonnummer voor mensen die er reeds een dossier hebben.

   met vriendelijke groet
   Martine

   Like

   • Beste Martine, mijn moeder zit in een rusthuis en trekt hulp aan bejaarden en zorgkas, mijn vader ook in een rusthuis en heeft Alzheimer, hij trekt ook zorgkas en hulp à bejaarden, binnenkort word ik aangesteld als bewindvoerder. Binnenkort gaan mijn ouders ouders hun apps verkopen, verliezen zij dan inkomsten hulp aan bejaarden of heeft de verkoop apps daarop geen betrekking ?
    Met dank voor uw antwoordje
    Walter Walter.geeraerts@gmail.com

    Like

    • Beste Walter,

     zoals hier reeds een paar keer eerder geantwoord op gelijkaardige vragen, is het zo dat de FOD sociale zekerheid bij het berekenen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden rekening houdt met de ‘inkomsten’ van de betrokkene. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt ook rekening gehouden met eventuele spaargelden, beleggingen, obligaties enz… Verder worden eenmalige ‘inkomsten’ uit erfenissen en opbrengsten uit verkoop van eigendommen en dergelijk ook beschouwd als zijnde inkomsten. Zo wordt – als ik me niet vergis – bij de verkoop van een eigendomswoning gedurende 10 jaar, 6% van de verkoopsopbrengst beschouwd als zijnde inkomsten. De verkoop van de eigendomsappartementen van uw ouders, zal dus wel degelijk gevolgen hebben voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden die uw ouders ontvangen. Let wel, er verandert niets aan haar ‘recht’ op deze tegemoetkoming, maar in de praktijk zal het wellicht zo zijn dat zij gedurende een aantal jaren een lagere of zelfs helemaal geen effectieve uitkering zullen ontvangen omdat bij de berekening een tegemoetkoming gelijk aan 0 wordt bekomen. Zij – en wanneer u binnenkort wordt aangesteld als bewindvoerder, dus u in die hoedanigheid – zijn verplicht deze eenmalige inkomsten te melden aan de FOD Sociale Zekerheid. In geval van een verkoop wordt denk ik ook de verkoopakte opgevraagd waarin de verkoopprijs vermeld moet staan.
     Voor de volledige en correcte uitleg hieromtrent kan u zich natuurlijk het beste wenden tot de FOD Sociale Zekerheid zelf. Je kan eventueel ook eens kijken op hun website om te zien wanneer en waar de maandelijkse zitdag van de sociaal assistente doorgaat in uw provincie. Ook zij kunnen je de nodige uitleg geven en eventueel een simulatie maken van de te verwachten tegemoetkoming als je ergens een idee hebt van de te verwachten verkoopsopbrengst.

     met vriendelijke groet
     Martine Vangaver

     Like

 2. Martine zegt:

  Beste Martine
  heel toevallig op je website terechtgekomen in mijn zoektocht naar informatie.
  Ik heb reeds verschillende malen op alle uren van de dag geprobeerd om het gratis nummer te bellen. Helaas constant bezet.
  Dan vindt je eindelijk een nummer, dan lukt het nog niet.
  Dit even terzijde:)
  Ik zal de komende weken nog veel lezen op je blog. Ik begrijp ondertussen hoe moeilijk de weg is om informatie over tegemoetkomingen te vinden.
  Zelfs met de hulp van de sociale assistente is het een hele boterham.
  Veel succes met je doelstellingen en sterkte als mantelzorger.

  Like

 3. Germaine Van Dam zegt:

  Beste ,mag ik een vraagje stellenmijn,,hoogbejaarde moeder trekt momenteel een tegemoetkoming van FOD,
  zij woont nog thuis,maar zou binnen een tijd naar rusthuis gaan,blijft zij dat dan nog trekken of wordt het dan aan rusthuis gestort,alvast bedankt
  vriendelijke grtjes
  Germaine

  Like

  • Beste Germaine,

   een tegemoetkoming van de FOD wordt ALTIJD aan de persoon zelf uitbetaald. Dat zal dus ook niet veranderen wanneer zij naar het rusthuis gaat. De verhalen die je soms daarover hoort, gaan vaak over gevallen waar er een betalingsverbintenis met het OCMW is afgesloten en het OCMW dan de rekening van de bejaarde beheert. Maar zolang jouw moeder zelf (of de kinderen) de rekening van het rusthuis betaalt, zal haar tegemoetkoming van de FOD sociale zekerheid dus gewoon op haar rekening gestort worden.
   Verder is het zo dat jouw moeder na haar opname in het rusthuis automatisch recht krijgt op een tegemoetkoming van de zogenaamde ‘zorgkas’. Het gaat om een maandelijks bedrag van 130 euro. Nu kan het natuurlijk zijn dat zij daar nu ook al van geniet en dan verandert er op zich eigenlijk niets. Maar je kan toch het beste even langsgaan bij de sociale dienst van het rusthuis waar ze opgenomen wordt. Bovendien is het misschien ook het moment om eens een herziening aan te vragen bij de FOD sociale zekerheid – tenzij zij voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden reeds in de hoogste categorie zou zijn ingeschaald. Maar met alle eventuele vragen daarrond zou je op de sociale dienst van het rusthuis terecht moeten kunnen. Ik hoop je hiermee alvast een beetje van dienst te zijn.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 4. Veerle Mahieu zegt:

  Beste,
  Ik las dat als iemand zich niet meer kan verplaatsen er iemand anders in uw plaats de aanvraag mag indienen. Deze persoon dient naast de identiteitskaarten ook een gedateerd en ondertekend document (volmacht) mee te hebben waarin toestemming wordt gegeven de aanvraag in plaats te doen. Maar wat als de persoon waarvoor je een aanvraag wenst in te dienen, geen volmacht meer kan geven/ tekenen omwille bijvoorbeeld dementie, coma. Wat moet er dan gebeuren? Een attest van huisarts of specialist die wilsonbekwaamheid verklaart?

  Like

  • Ik vrees dat dat niet zal aanvaard worden. Uiteindelijk, wanneer je dan een attest zou voorleggen dat die persoon wilsonbekwaam is, dan zeg je impliciet dat die persoon ook niet meer in staat is te bepalen dat iemand anders die aanvraag voor hem mag doen. Mijn inziens is de correcte weg in dat geval het inzetten van de procedure tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Want iemand die zoals jij zegt ‘wilsonbekwaam’ is en/of niet meer in staat is om bewust een volmacht te geven of te ondertekenen, is ook niet meer in staat om zijn goederen te beheren en vormt de facto een gevaar voor zichzelf (die mensen zijn immers heel makkelijke slachtoffers wat betreft afsluiten van ongewilde contracten, aankopen, geldafhalingen en dergelijke). Persoonlijk zie ik dus eigenlijk geen andere oplossing dan het laten aanstellen van een voorlopig bewindvoerder (een volmacht via de notaris lijkt me immers ook niet meer haalbaar), maar misschien kan je nog eens elders je licht opsteken, bvb wetswinkel, huis der advocaten, enz… Ik hoop in ieder geval je hiermee alvast wat geïnformeerd te hebben.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 5. Chris Peeters zegt:

  Beste,
  Sinds november 2013 woont mijn moeder bij mij in . Ikzelf ben 60 en alleenstaande, mijn moeder is 84 en kan niet meer voor zichzelf zorgen . Ik zorg voor mijn moeder . Kan zij dan ook genieten van deze tegemoetkoming ???
  Bedankt voor je antwoord .
  chris

  Like

  • Beste Chris,

   om te bepalen of je moeder al dan niet recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, zal zij (of jij met een volmacht van haar) de nodige formulieren moeten halen op het gemeentehuis en de aanvraag indienen bij de FOD sociale voorzorg. Er is een gedeelte dat je zelf dient in te vullen en een gedeelte dat moet ingevuld worden door de huisarts. Bij moeilijkheden daarbij kan je altijd hulp vragen bijvoorbeeld aan een sociaal assistente van het OCMW. Wanneer de aanvraag is ingediend, zal je moeder te gelegener tijd normaliter opgeroepen worden voor een medisch onderzoek. Maar aangezien ze ouder is dan 80 jaar is het ook mogelijk dat er een beslissing op stukken genomen wordt. Na het onderzoek zal de FOD bepalen hoeveel ‘punten’ je moeder scoort op zelfredzaamheid. Afhankelijk daarvan zal dan beslist worden of ze al dan niet recht heeft op een tegemoetkoming hulp van bejaarden. Let wel: het bedrag van die tegemoetkoming is niet alleen afhankelijk van de haar toegekende categorie inzake zelfredzaamheid maar wordt mede bepaald door het inkomen (en de roerende en onroerende goederen) van je moeder.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 6. Dormann Bianca zegt:

  Beste Martine
  Mijn schoonvader trekt een tegemoetkoming van het FOD , hij gaat echter alsmaar achteruit . Op het moment ligt hij in het ziekenhuis , we vrezen dat hij niet lang meer op zichzelf zal kunnen wonen . Hij heeft een eigen appartement , als hij naar een rusthuis gaat krijgt hij dan nog altijd die toelage ? In de wandelgangen hoor ik als je verkoopt niet en als je het niet verkoopt krijg je die toelage nog wel . Kan dit wel ?

  Dank bij voorbaat voor uw antwoord .

  MVG
  Bianca

  Like

  • Beste Bianca,

   voor de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt enerzijds rekening gehouden met de ‘categorie’ (alleenstaande, samenwonend,enz..) waartoe men behoort en het inkomen, maar ook met het ‘vermogen’ (spaargeld, beleggingen, enz…). Voor zover ik weet, wordt er bij de berekening 6% van het eigen vermogen (spaargeld en dergelijke) beschouwd als zijnde inkomen. Concreet komt dat er dus inderdaad op neer dat als je schoonvader zijn appartement zou verkopen, er 6% van die verkoopsopbrengst zal beschouwd worden als zijnde inkomen waardoor hij wellicht op een tegemoetkoming van 0 euro terechtkomt (of in ieder geval een lagere tegemoetkoming dan hij zou krijgen indien hij geen eigen vermogen zou hebben). Let wel, hij verliest dus niet het ‘recht’ op zijn tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, alleen is het zo dat bij de berekening blijkt dat zijn ‘inkomsten’ te hoog zijn om ook effectief een maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen. En om ieder misverstand te vermijden: je bent ook absoluut verplicht om alle spaargelden, opbrengsten uit verhuur of verkoop, eventuele verkregen erfenissen en dergelijke onmiddellijk mee te delen aan de FOD. Maar je vindt de hele – en dus ook correcte – uitleg daarover natuurlijk ook terug op de website van de FOD. Ik hoop je hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 7. Beste Martine,
  Een vraagje i.v.m. mijn grootmoeder en THAB.
  De THAB is aangevraagd, mijn grootmoeder is weduwe sinds 09/2007 en verblijft sinds 04/08/2014 in een woon – en verzorgingstehuis.
  Onze vraag: Kan haar woning (haar eigendom) verhuurd of verkocht worden als zij THAB zou ontvangen?

  Alvast bedankt,
  Met vriendelijke groeten

  Like

  • beste,

   De verkoop of verhuur van een eigendomswoning zal het eventuele “recht” op THAB niet beïnvloeden, MAAR… bij de berekening van de effectief te ontvangen tegemoetkoming wordt niet alleen rekening gehouden met alle inkomsten (dus ook eventuele huurinkomsten), maar ook met spaargelden en dergelijke. Verder is het zo dat van de opbrengst van een verkoop van een eigendomswoning 6% beschouwd wordt als zijnde inkomen. In die zin heeft de verkoop of verhuur van een eigendomswoning wel degelijk invloed op het bedrag van de tegemoetkoming. Concreet kan het zelfs zo zijn dat iemand wél récht heeft op een tegemoetkoming maar dat omwille van te hoge inkomsten (en/of spaargelden, obligaties, enz…) die tegemoetkoming eigenlijk op 0 euro komt. Dit betekent dan dat die persoon bijvoorbeeld wel alle bijkomende voordelen geniet (bijvoorbeeld parkeerkaart mindervaliden, sociaal tarief voor nutsvoorzieningen, enz…) maar verder geen maandelijkse tegemoetkoming ontvangt omwille van een te hoog inkomen.
   De hele reglementering en uitleg daaromtrent vind je overigens terug op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Liked by 1 persoon

 8. johan zegt:

  Hallo,

  Mijn vader heeft een cva gedaan waardoor hij rechts verlamd is, waardoor hij waarschijnlijk volgens de dokter naar een rvt moet. Ik ben bij de maatschappelijke werkster geweest om te vragen van wat hij allemaal kan genieten. Zij vertelde dat hij kan genieten van de zorgverzekering, maar niet van de tegemoetkoming voor de bejaarde. Omdat hij nog te veel spaargeld heeft, maar hij heeft geen eigendom. Hangt de tegemoetkoming voor bejaarde ook af van u spaargeld? En zo ja wat is de limiet hiervoor?

  Mvg
  Johan

  Like

  • Beste Johan,

   zoals ik een paar dagen geleden op de vorige reactie al antwoordde, is het inderdaad zo dat bij de berekening van de te ontvangen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden niet alleen rekening wordt gehouden met alle inkomsten maar ook met spaargelden en dergelijke. Het is namelijk zo dat 6% van het spaargeld (inclusies obligaties, aandelen, enz…) beschouwd wordt als zijnde inkomen (ook van de opbrengst van een verkoop van een eigendomswoning bijvoorbeeld wordt 6% beschouwd als inkomen) . In die zin heeft de hoeveelheid van spaargelden, de verkoop of verhuur van een eigendomswoning, het verwerven van een erfenis en dergelijke wel degelijk invloed op het bedrag van de tegemoetkoming. Maar dat is dus niét hetzelfde als dat iemand geen ‘récht’ zou hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Mijn raad is dan ook om toch wel degelijk de aanvraag in te dienen, ook al weet je op voorhand dat je vader wellicht geen effectieve tegemoetkoming zal krijgen. Want concreet is het zo dat iemand wél récht kan hebben op een tegemoetkoming maar dat omwille van te hoge inkomsten (en/of spaargelden, obligaties, enz…) die tegemoetkoming eigenlijk op 0 euro komt. Dit betekent dan dat die persoon bijvoorbeeld wel alle bijkomende voordelen geniet (bijvoorbeeld parkeerkaart mindervaliden, sociaal tarief voor nutsvoorzieningen, enz…) maar verder geen maandelijkse tegemoetkoming ontvangt omwille van een te hoog inkomen. Bovendien is het ook zo dat indien de spaargelden danig zouden slinken (bijvoorbeeld door hoge rekeningen van het RVT), dit dan mettertijd kan meegedeeld worden aan de FOD Sociale Zekerheid en indien het ‘récht’ dan al is vastgesteld, kan het zijn dat er na een tijd toch een effectieve tegemoetkoming wordt uitbetaald.
   De hele reglementering en uitleg daaromtrent vind je overigens terug op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

   Like

 9. BOLLEN Gilbert zegt:

  Beste,
  Ik zou graag enkele inlichtingen hebben.
  Mijn moeder verblijft momenteel in het rusthuis. Zij ontvangt momenteel het bedrag van 415 euro ( 16 punten) per maand. Ze is eigenaar van een woning. Zal ze nog de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen, als het huis verkocht zou worden.
  Graag een antwoord.
  Bedankt
  Gilbert

  Like

  • Beste Gilbert,

   zoals hier reeds een paar keer eerder geantwoord op gelijkaardige vragen, is het zo dat de FOD sociale zekerheid bij het berekenen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden rekening houdt met de ‘inkomsten’ van de betrokkene. Daarbij is het ook belangrijk tot welke categorie jouw moeder behoort (alleenstaande, gehuwd, …). Voor de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt ook rekening gehouden met eventuele spaargelden, beleggingen, obligaties enz… Verder worden eenmalige ‘inkomsten’ uit erfenissen en opbrengsten uit verkoop van eigendommen en dergelijk ook beschouwd als zijnde inkomsten. Zo wordt – als ik me niet vergis – bij de verkoop van een eigendomswoning gedurende 10 jaar, 6% van de verkoopsopbrengst beschouwd als zijnde inkomsten. De verkoop van de eigendomswoning van uw moeder, zal dus wel degelijk gevolgen hebben voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden die uw moeder ontvangt. Let wel, er verandert niets aan haar ‘recht’ op deze tegemoetkoming, maar in de praktijk zal het wellicht zo zijn dat zij gedurende een aantal jaren geen effectieve uitkering zal ontvangen omdat bij de berekening een tegemoetkoming gelijk aan 0 wordt bekomen.
   Voor de volledige en correcte uitleg hieromtrent kan u zich natuurlijk het beste wenden tot de FOD Sociale Zekerheid zelf. Je kan eventueel ook eens kijken op hun website om te zien wanneer en waar de maandelijkse zitdag van de sociaal assistente doorgaat in uw provincie. Ook zij kunnen je de nodige uitleg geven en eventueel een simulatie maken van de te verwachten tegemoetkoming als je ergens een idee hebt van de te verwachten verkoopsopbrengst.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 10. Patrick De Smet zegt:

  Beste Martine, wordt het wegschenken van een eigendom ook gezien als verkoop van de eigendom? Mvg, Patrick

  Like

  • Beste Patrick,

   zelf heb ik hier geen ervaring mee en ik heb eerlijk gezegd ook nu niet de tijd genomen om het voor jou even op te zoeken op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Je moet mijn antwoord dan ook lezen als een logische redenering op basis van wat ik wél met zekerheid weet en voor een volledig en correct antwoord moet ik je dan ook absoluut verwijzen naar de FOD Sociale Zekerheid die instaat voor de berekening van de toelage voor hulp aan bejaarden. Maar logischerwijze denk ik dat een schenking van een eigendom niet gelijk staat de verkoop ervan. Bij de verkoop van een eigendomswoning krijgt de bejaarde immers een aanzienlijke som in zijn bezit, namelijk de verkoopsopbrengt. Daarvan neemt men gedurende 10 jaar 6% als inkomen in aanmerking (waardoor in de meeste gevallen het bedrag van de maandelijkse toelage voor hulp aan bejaarden op nul uitkomt). Ook wanneer er bijvoorbeeld huurinkomsten zouden zijn uit het verhuren van een eigendomswoning moet dit aan de FOD worden meegedeeld en wordt met die huurinkomsten rekening gehouden. Wanneer de eigendomswoning echter weggeschonken wordt, krijgt de bejaarde er normaliter geen geld voor en zijn er dus ook geen extra inkomsten. Ik denk daarbij wél dat je de FOD desalnietemin op de hoogte moet brengen van deze schenking en ik verwacht tevens dat de FOD daarbij zal vragen naar een officiële schenkingsakte waaruit duidelijk zal moeten blijken dat er geen enkele geldelijke opbrengst is voor de begunstigde van de toelage voor hulp aan bejaarden (naar analogie van het opvragen van de verkoopakte bij verkoop van de woning om het bedrag van de verkoopsopbrengst vast te stellen). Maar zoals gezegd, kan je dit het beste navragen bij de FOD zelf.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 11. charlot tyvaert zegt:

  mijn oma zit nu al enige tijd in het rusthuis, en we zouden graag de woning verkopen om de kosten te kunnen blijven betalen van het rusthuis, nu heb ik al gehoord dat je van al de jaren dat je opleg gekregen hebt, dat je bij verkoop het bedrag dat je in totaal al ontvangen hebt, dat je dit zou moeten terugbetalen, klopt dit?

  Like

  • Beste Charlot, het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met ‘opleg’ die je gekregen hebt. Als het zo zou zijn dat jullie een betalingsverbintenis hebben met het OCMW en dat zij een gedeelte van de factuur van je oma betalen (en reeds betaald hebben), dan is het inderdaad zo dat dat moet terugbetaald worden. Mocht het over iets anders gaan, dan moet je me toch echt wat meer uitleg geven.

   met vriendelijke groet
   MV

   Like

   • Beste Martine,
    Ik heb een bijne dezelfde vraag als charlot tyvaert.
    Mijn vader heeft enkele jaren van de FOD getrokken toen hij thuis woonde en nog enkele jaren in een rusthuis.Mijn vader is dit jaar overleden,en nu willen wij zijn eigendom(huis) verkopen.Kan De FOD bedragen terugvorderen na da het huis is verkocht?

    Like

    • Beste Martin,
     in tegenstelling tot bij de vraag van Charlot Tyvaert (die het had over een ‘opleg’ die ze ontvangen had voor de betaling van de factuur van het rusthuis), geef jij in je vraagstelling héél duidelijk aan dat je vader van de FOD getrokken heeft. Ik neem dus aan dat het hier gaat om de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Deze tegemoetkoming wordt verleend aan mensen met een handicap (of althans met een beperking in hun zelfstandigheid) met de bedoeling dat zij langer zelfstandig zouden kunnen blijven wonen en zij mits deze tegemoetkoming allerlei diensten kunnen betalen. Het is dus duidelijk dat het de bedoeling is van deze tegemoetkoming dat ze ‘gebruikt’ wordt om het leven van de betrokkene te verbeteren. De FOD zal dan ook geen uitbetaalde tegemoetkomingen terugvorderen bij de verkoop van een eigendomswoning – wel te verstaan een verkoop die plaatsvindt nà het overlijden van de persoon die de tegemoetkoming kreeg.
     Ik hoop je hiermee voldoende van dienst te zijn.
     Met vriendelijke groet
     Martine Vangaver

     Like

 12. Anja larremans zegt:

  Is er iemand die me kan vertellen of er voor de berekening rekening gehouden wordt met het bruto of netto pensioen voor hulp aan bejaarden? Beide ouders hebben er recht op alleen werd de berekening met mijn vader rekening gehouden met netto pensioen en voor mijn moeder het bruto pensioen?

  Like

  • Beste Anja,
   ik stel voor dat je eerst zelf al eens een kijkje neemt op de website van de FOD sociale zekerheid en mocht je het antwoord daar niet vinden, kan je altijd even contact opnemen met die dienst. In principe is er een gratis nummer voor mensen die er een dossier hebben.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s