Aanstelling van een voorlopig bewindvoerder


Artikel 488 bis van het Burgerlijk Wetboek (voor de geconsolideerde wetgeving, klik hier) bepaalt dat wanneer een meerderjarige omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is zijn goederen te beheren, hem met het oog op de bescherming ervan, een voorlopig bewindvoerder kan worden toegewezen. Dit gebeurt door de Vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon.

Volgens datzelfde artikel kiest de Vrederechter er daarbij bij voorkeur voor om één van de ouders, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt of een lid van de naaste familie aan te duiden als voorlopig bewindvoerder. En dit dus in tegenstelling tot wat vaak in de volksmond gezegd wordt. Er wordt immers vaak verondersteld dat bijna altijd een advocaat wordt aangesteld als voorlopig bewindvoerder en in veel gevallen weerhoudt dat – samen met de reeds bestaande drempelvrees – mensen ervan de procedure tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder op te starten.

Het is overigens ook zo dat iedere meerderjarige op ieder moment ten overstaan van de vrederechter van zijn verblijfplaats of ten overstaan van een notaris een verklaring kan afleggen waarin hij zijn voorkeur te kennen geeft omtrent een aan te wijzen voorlopig bewindvoerder indien hijzelf niet meer in staat zou zijn om zijn goederen te beheren. Iets wat in deze tijden van vergrijzing en met het oog op de verschillende, steeds vaker voorkomende, geriatrische aandoeningen zoals dementie, ziekte van Alzheimer, Parkinson e.d., misschien voor iedereen het overwegen waard is.

Wanneer aanvragen

Wanneer een meerderjarige persoon niet meer in staat is zijn goederen te beheren wegens fysieke of psychische problemen, dan kan bij het vredegerecht van het kanton waar de te beschermen persoon verblijft een verzoekschrift ingediend worden tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Dit verzoekschrift kan ingediend worden door de persoon zélf, door iedere belanghebbende (bvb: familielid, schuldeiser, OCMW,…) of door de procureur des Konings.

Hoe aanvragen

Artikel 488bis bepaalt welke elementen moéten vermeld worden in een dergelijk verzoekschrift. In de praktijk is het vaak zo dat je op de griffie van het vredegerecht een model van verzoekschrift kan verkrijgen, wat het aanvragen een stuk eenvoudiger en toegankelijker maakt voor mensen die niet juridisch onderlegd zijn.

In eerste instantie moet je dus nagaan tot welk kanton van welk vredegerecht je je verzoek moet richten. Dat kan je hier makkelijk opzoeken of ook met een eenvoudig telefoontje naar het dichtstbijzijnde vredegerecht. Daarbij kan je tevens de vraag stellen of men beschikt over modelformulieren voor de aanvraag tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.

Bij de aanvraag moet ook een medische verklaring gevoegd worden die niet ouder is dan 15 dagen (ook daarvan is mogelijks een modelformulier verkrijgbaar bij de griffie van het vredegerecht). Belangrijk bij die medische verklaring is te weten dat de arts zich niet mag uitspreken over het feit of de te beschermen persoon al dan niet in staat is zijn goederen te beheren maar enkel een beschrijving dient te geven van de medische toestand van de te beschermen persoon.

Verder moet er ook een attest van verblijf of woonplaats van de te beschermen persoon bij het verzoekschrift gevoegd worden. Ook dat attest mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Je kan het in principe op eenvoudig verzoek verkrijgen op de dienst bevolking van de gemeente waar je woont.

Bij het invullen van het modelformulier (of het opstellen van het verzoekschrift volgens de modaliteiten bepaald in artikel 488bis van het BW) kan je altijd de naam opgeven van diegene die jouw voorkeur geniet als voorlopig bewindvoerder. De vrederechter is niet verplicht zich daaraan te houden maar meestal wordt er wel rekening gehouden met het verzoek. Verder kan je ook aangeven dat het voor de te beschermen persoon onmogelijk is om zich te verplaatsen naar het vredegerecht (hoeft niet noodzakelijk om fysieke redenen te zijn; kan ook wegens psychische redenen)

Vervolgens kan je het verzoekschrift tesamen met de omstandige medische verklaring en het attest van woonst, ofwel opsturen ofwel kan je het persoonlijk neerleggen op de griffie van het juiste kanton van het vredegerecht. Vanaf het moment van ontvangst op de griffie, gaat de ‘bescherming’ reeds in.

Hoe gaat het verder?

Na enkele dagen ontvangen zowel de aanvrager, de te beschermen persoon, de noodzakelijk aanwezige familieleden tot de tweede graad als de eventueel voorgestelde voorlopig bewindvoerder een aangetekende gerechtsbrief. In die brief zal de datum van de zitting vermeld staan evenals de plaats waar deze zitting zal plaatshebben. Als dat ten huize van de te beschermen persoon is, dan zullen de verplaatsingskosten daarvoor ten laste gelegd worden van de te beschermen persoon. Naast de brief met vermelding van plaats en uur van de zitting, wordt ook een afschrift van het verzoekschrift meegestuurd. In die zin is het dus belangrijk dat je bij het invullen van het verzoekschrift, en meer bepaald bij de omschrijving van het ‘waarom’ van de aanvraag, toch wel voorzichtig bent in het formuleren van de problematiek. Het is iets wat de te beschermen persoon immers ook te lezen krijgt.

De beslissing

Op de vastgestelde plaats en uur zal de vrederechter zitting houden en daarbij alle betrokken partijen bevragen. Nadat iedereen is gehoord door de vrederechter, wordt de zaak in beraad genomen. Er wordt dus niet onmiddellijk uitspraak gedaan. Het vonnis zal enkele dagen of weken later bij aangetekend schrijven worden opgestuurd aan alle betrokkenen. Nadien wordt de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Reglementering en nuttige informatie

De officiële reglementering vind je terug in artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek.

Ook kan je altijd de nodige informatie inwinnen bij de griffie van het vredegerecht.

Onder het tabblad ‘modelformulieren’  – ‘voorlopige bewindvoering’ (maar ook onderaan de pagina), vind je onder meer links naar een (in Word)  ‘bruikbaar, downloadbaar en invulbaar’  model van verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, een model van een omstandige geneeskundige verklaring dat door de dokter moet worden ingevuld en dat bij het verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder moet gevoegd worden.

Ook zijn er links naar bruikbare modellen voor de effectieve uitoefening van het ‘ambt’ van voorlopige bewindvoerder evenals een document met korte richtlijnen voor de voorlopige bewindvoerder. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar. Het enige nadeel is wel dat je een facebook-account nodig hebt om toegang te krijgen tot deze documenten (= noodoplossing omdat ik zelf geen PDF-bestanden kan aanmaken)

Verder vormt het boek ‘Voorlopig Bewind’ van Kristiaan Rotthier (roularta books, ISBN 905466 955 1) een goede praktische handleiding zowel voor wie overweegt een verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in te dienen als voor wie zelf als voorlopig bewindvoerder optreedt. Het boek bevat naast enkele modelformulieren, ook de volledige tekst van artikel 488bis van het BW en een verklarende lijst van de onvermijdelijke juridische terminologie die daarbij gehanteerd wordt.

92 reacties op Aanstelling van een voorlopig bewindvoerder

 1. Pingback: Voorlopig bewind | Wegwijzer

 2. Fastré Chrétien zegt:

  Geachten,
  ik heb volgende vraag : “wat betekent het verschijnen in het staatsblad ?”
  Moet, door ‘t verschijnen in het Staatsblad, een gemeente of een provincie, WETEN of iemand een voorlopige bewindvoerder heeft ?

  Dank voor uw antwoord.
  Oprechte groeten.

  Like

 3. Omdat ik niet juridisch onderlegd ben en hier absoluut geen foute informatie wil geven, wil ik je voor een volledig en correct antwoord toch verwijzen naar het Vredegerecht. Maar als ik zelf een antwoord moet formuleren, lijkt het mij niet meer dan logisch dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad vooral dient als wettige basis om – wanneer de beschermde persoon bijvoorbeeld één of ander contract getekend heeft tot aankoop of persoonlijke lening of dergelijke – als voorlopig bewindvoerder de nietigverklaring van dat contract te kunnen afdwingen. Het is dus mijn inziens niet alleen een bescherming van de onder voorlopig bewindvoering gestelde zélf, maar ook ter bescherming van alle handelaars. Want strikt genomen is iedere Belg inderdaad verondersteld om alles te wéten wat in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Wat gemeenten en provincies betreft, wil ik toch even vermelden, dat je als voorlopig bewindvoerder bij de aanstelling verondersteld wordt alle nodige administratieve stappen te ondernemen om de verschillende instanties (zoals bv. banken, ontvangkantoor voor onroerende voorheffing, sociale voorzorg, pensioendienst, alle diensten ivm nutsvoorzieningen, enz…) zélf op de hoogte te brengen van de aanstelling tot voorlopig bewindvoerder.
  Maar zoals gezegd raad ik u aan om u voor een volledig en correct antwoord te richten tot bijvoorbeeld het vredegerecht.

  met vriendelijke groet
  Martine

  Like

 4. Johan Van Schendel zegt:

  Beste,

  ik heb volgende vraag: als voorlopige bewindvoerder heb ik een dispuut ivm een contract dat de beschermde persoon heeft getekend. na mijn aanstelling tot bewindvoerder heeft de “leverancier” mij nooit die contracten voorgelegd ter inzage of ondertekening. Ik was dus niet op de hoogte van de kleine lettertjes in dat contract en daarover gaat het dispuut. is het de taak van de voorlopige bewindvoerder om zich hierover te informeren of moet de leverancier de contracten laten hertekenen door de bewindvoerder?

  Met dank, en mvg
  J

  Like

  • Bij het lezen van uw probleemstelling ben ik toch eerder geneigd te denken dat het uw taak als voorlopig bewindvoerder is u daarover te informeren. Als ik het goed begrijp gaat het hier immers over een bestaand contract van vóór uw aanstelling. Bij mijn eigen aanstelling als voorlopig bewindvoerder heb ik zelf alle bestaande contracten (zowel privé als die ivm de nutsvoorzieningen) nagekeken, vooral om na te gaan of de beschermde persoon wel degelijk de gunstigste voorwaarden voor hem/haar kreeg. Wanneer een bestaand contract in het nadeel is van de beschermde persoon, dan lijkt het me logisch dat je als voorlopig bewindvoerder zo snel mogelijk een einde stelt aan het bestaande contract en dan desgevallend een nieuw contract afsluit. Wel opletten over welke contracten het gaat, want voor sommige dingen moet je als voorlopig bewindvoerder de bijzondere machtiging vragen aan de vrederechter. Als je trouwens een volledig en correct antwoord wilt op deze vraag, kan je mijn inziens beter contact opnemen met de vrederechter die jou aanstelde als voorlopig bewindvoerder en het concrete dossier voorleggen. Zo doe ik het immers ook altijd zelf: als er iets is waarover ik twijfel en geen duidelijke informatie vind in de korte richtlijnen (voor de voorlopig bewindvoerder) die ik kreeg, dan neem ik contact op met het vredegerecht. Soms kan men mij meteen telefonisch helpen, soms vraagt men op het probleem even op papier te zetten… maar ik heb tot nu toe altijd een antwoord gekregen waarmee ik verder kon en mijn taak naar behoren kon uitvoeren.

   Like

 5. de grijse edwina zegt:

  ik ben edwina de grijse. ik vraag u beleefd en ik ben al 10 jaar met voorlopige bewindervoerder en ik wil nu stoppen met voorlopige bewindervoerder en ik wil mezelf geld verzorgen en ik kan ni meer voor altijd blijven met voorlopige bewindervoerder en ik hoop dat het vredegerecht zal akkoord zijn en hij heet albert billiet van brugge en mijn voorlopige bewindervoerder heet michel demolder in brugge en ik woon nu in mechelen. grtjs van edwina de grijse

  Like

 6. Ludo zegt:

  Geachte,
  Vandaag heb ik via aangetekend schrijven een mededeling art 488bis, b van het B. W. ontvangen. Het betreft de aanstelling voor bewindvoerder van mijn moeder waarmee ik in onvrede leef. Bij het schrijven was geen verzoekschrift gevoegd. Kan/mag dit?
  Zijn er andere adertjes onder het gras waarmee ik rekening dien te houden of wie/welke is de beste persoon/instelling die mij meer info kan verstrekken.
  Alvast Bedankt

  Like

  • Beste Ludo,

   In principe zou ik verwachten dat men jou, als zoon van de te beschermen persoon, zou opgeroepen hebben voor de zitting ivm de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder, doch ik ben niet helemaal zeker of de vrederechter daartoe verplicht is of niet. Het is wel gebruikelijk, maar ik denk dat de beslissing bij de bevoegde vrederechter ligt. Als ik jou was, zou ik alvast even contact opnemen met de griffie van het vredegerecht waarbij deze procedure in behandeling is.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 7. Veerle zegt:

  Hierbij had ik een situatie van een vriendin. Zal ze even publiceren Ze heeft een studerende zoon van 14 ( binnekort begint de school weer) en is zeven maanden zwanger ( maar de vader erkent het kind niet). is momenteel voor een tweede keer in behandeling bij de rva voor eventuele schorsing ( vdab heeft nooit doorgegeven dat ze zwanger was) en het plaatselijke ocmw mag momenteel niks doen. heeft huurachterstand van bepaalde maanden en binnekort weer controle bij het ziekenhuis voor de conditiie van de baby. heeft wel vrienden die helpen maar die kunnen dat ook niet blijven doen. dus zolang geen geld meer en oa de schoolboeken moeten nog gekocht worden.

  Kan men dan een eventuele bewindvoerder aanstellen?

  Like

  • Artikel 488 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een meerderjarige omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is zijn goederen te beheren, hem met het oog op de bescherming ervan, een voorlopig bewindvoerder kan worden toegewezen.

   Om even duidelijk te maken over wie er wel of niet een voorlopig bewindvoerder kan worden aangesteld, citeer ik even een stukje uit het boek “Voorlopig Bewind” van Kristiaan Rotthier (alle gegevens over dit boek vind je terug onder ‘veel gestelde vragen’)
   Kristiaan Rotthier schrijft: “Het betreft mensen die niet meer in staat zijn hun goederen te beheren wegens fysieke of psychische problemen. De wetgever geeft geen opsomming. Een fysiek gehandicapt persoon die nog duidelijk zijn wil kan te kennen geven (bv. een blinde of een zwaar bedlegerig persoon) kan niet onder bewind geplaatst worden.
   Fysieke problemen die aanleiding kunnen geven tot voorlopig bewind zijn: toestand van coma, hersentrombose, volledige verlamming zodat fysieke wilsuiting niet meer mogelijk is. …
   … Psychische stoornissen kunnen zeer verschillend zijn van aard zoals geheugenstoornissen, dementie, Alzheimer, maar ook psychosen, depressie, paranoia, enz.
   Het dient geval per geval te worden beoordeeld met als belangrijke richtlijn dat de betrokkene niet meer bekwaam is zich een oordeel te vormen over de gevolgen van zijn financieel beheer, of dit totaal verwaarloost”

   Op basis van wat u schrijft over uw vriendin lijkt het me niet echt waarschijnlijk (of aangewezen) dat haar een voorlopig bewindvoerder kan worden toegewezen. Het lijkt me in haar geval niet zozeer een zaak van ‘niet meer in staat zijn’ haar wil te kennen te geven of haar goederen niet te kunnen beheren, maar eerder een geval van schuldbeheersing. Maar u begrijpt dat ik helemaal niet de expertise heb hierover te oordelen en al helemaal niet op basis van deze minieme informatie. Mocht u na deze uitleg toch van mening zijn dat uw vriendin in aanmerking komt om onder bewind gesteld te worden, dan kan u zich het beste eens informeren bij de griffie van het Vredegerecht van het kanton dat bevoegd is voor de gemeente waar uw vriendin verblijft.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 8. Richard zegt:

  Geachte,
  Ik heb mijn oog laten vallen op bouwgrond in Limburg. Deze bouwgrond is eigendom van een mevrouw welke onder bewindvoering staat wegens haar dementie. Haar zoon wil mij deze bouwgrond verkopen. Echter deelt hij mij mede dat de bewindvoering de prijs heeft bepaald met een rechter. Is het mogelijk om te onderhandelen over de prijs zoals gewoonlijk is bouwgrond? Alvast vriendelijk bedankt.

  Met vriendelijke groet,
  Richard

  Like

  • Beste Richard,

   eerlijk gezegd denk ik dat u zich met uw vraag het beste kan wenden tot de vrederechter van het betreffende kanton. Bij de verkoop van onroerende goederen die in eigendom zijn van iemand die onder voorlopig bewindvoering is geplaatst, is het – voor zover ik weet – in principe immers zo dat die eigendom dan openbaar verkocht dient te worden. Toch kan er ook tot een onderhandse verkoop worden overgegaan, echter onder die voorwaarde dat de verkoopprijs vergelijkbaar is met de te verwachten opbrengst bij een openbare verkoop. Daartoe wordt er dus in principe vooraf een schatting gemaakt. Uit uw schrijven meen ik te begrijpen dat dit inderdaad ook gebeurd is en dan vrees ik dat er weinig onderhandelingsmogelijkheden zijn in afwijking van de vastgestelde prijs… maar zoals gezegd, kan u zich met uw vraag het beste wenden tot de aangestelde vrederechter.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 9. jacky zegt:

  geachte, ik hoop dat u mij kunt helpen met het volgende probleem. Ik ben voorlopig bewindvoerder geweest van mijn vroegere buurvrouw. Zij is echter op 13 april 2012 overleden en heeft geen familie of erfgenamen.De begrafenisondernemer zei me dat ik een notaris moest inschakelen om de nalatenschap te beheren, wat ik toen ook meteen geregeld heb.nu zit het probleem er als volgt uit, mijn buurvrouw betaald al 20 jaar een uitvaartregeling bij Delta Lloyd, en die weigeren uit te betalen,de notaris neemt er wel contact mee op maar er gebeurd voor de rest niets. Nu krijg ik van een advokaat ( gestuurd door de begrafenisondernemer) mij een aangetekend schrijven dat ik de som van de begafenis nog verontschuldigd ben en diet moet storten via een derdegeldrekening. Nu is mijn vraag,loop ik de kans dat ik dit zelf moet betalen, want uiteindelijk ben ik bewindvoerder af, en ik kan niet echt iets doen daar ik daar niet bevoegd meer voor ben.
  bij voorbaat dank, De Kimpe Jacqueline

  Like

  • Beste Jacqeline,

   je zegt het eigenlijk zelf al in je laatste zin: ‘uiteindelijk ben je bewindvoerder af en kan je niets meer doen daar je niet meer bevoegd bent’. Het is inderdaad zo dat volgens de nog steeds vigerende wetgeving je mandaat van bewindvoerder ophoudt op het moment van overlijden. Als bewindvoerder heb je m.i. dan ook eigenlijk enkel nog de taak het eindverslag op te maken. Gelet op al de contacten en stappen die je echter blijkbaar toch al gezet hebt, raad ik je aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de griffie van het vredegerecht of met de vrederechter zelf om je te bevragen hoe en wat je nu het beste kan of moet doen. Als ik in jouw geval was zou ik inmiddels ook reeds een antwoord sturen aan die advocaat van de begrafenisondernemer met de melding dat je mandaat als voorlopig bewindvoerder van rechtswege een einde neemt op het moment van overlijden en dat je dus niet aan zijn verzoek kan voldoen. Daarnaast zou ik dan ook nogmaals contact opnemen met de notaris die belast is met het erfrechtendossier en hem minstens een kopie van die brief van die advocaat (of de brief zelf en dan een kopie behouden) bezorgen zodat hij het nodige kan doen. Want het zal uiteindelijk inderdaad die notaris zijn die al de nog openstaande en achteraf toekomende rekeningen zal betalen. Maar bevraag je toch maar voor alle zekerheid eerst even bij de vrederechter.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 10. jacky zegt:

  geachte, alvast bedankt om het vlugge antwoord. Ik heb inmiddels contact opgenomen met de griffie van het vredegerecht, en hij zei me dat mijn bewindvoering idd stopte bij het moment van overlijden, maar ik heb wel het papier getekend voor de begrafenis. Dus erg zeker was hij niet. Hij rade me aan eens naar de notaris te bellen, en te horen hoe ver ze daar staan. Daar beweren ze nu dat dossier kwijt te zijn( ongeloofwaardig maar ja) maar ze gingen proberen via de bank de rekening alsnog te betalen. Bij haar overlijden had ze nog juist genoeg op de bank staan om deze rekening te betalen. Nu hoop ik maar dat alles in orde komt, want eerlijk gezegd 3600euro uit eigen zak moeten betalen tewijl je gewoon iemand wou helpen, zie ik ook niet echt zitten.
  Alvast bedankt, De kimpe Jacky

  Like

 11. jacky zegt:

  Geachte, Hoop dat u bij deze nog eens keer goede raad kan geven.Ben vanmorgen naar de begrafenisondernemer geweest, hij was heel duidelijk, ik ben de opdrachtgever, mijn handtekening staat onder het contract, dus als Delta Lloyd niet uitbetaald, zal ik dat moeten doen.De notaris probeer ik al 2 dagen te bellen, maar hij is onbereikbaar.Ik heb echt geen idee welke stappen ik best zet.Hebt u misschien een idee, u zou me er erg mee helpen.
  alvast bedankt, De Kimpe Jacky

  Like

  • Martine Vangaver zegt:

   Beste Jacky,

   jammer genoeg gaat dit mijn kennis en ervaring te boven en je zal begrijpen dat ik dan ook uiterst voorzichtig ben met het geven van ‘goede’ raad. Wat ik me nu wel terloops afvraag is hoe je dat contract ondertekend hebt? Gewoon in je eigen naam of met de vermelding ‘voorlopig bewindvoerder’? Het is misschien een beetje muggeziften, maar ik denk dat dat belangrijk zou kunnen zijn. Zelf zou ik denk ik deze hele zaak officieel in handen geven van de behandelende vrederechter, dus in die zin dat je alles heel duidelijk op papier zet en hem/haar vraagt in deze tussen te komen en de zaak uit te klaren. Verder is het wellicht ook geen overbodige luxe om eens (gratis) advies in te winnen bij een advocaat. Ik weet dat bijvoorbeeld in Leuven er een initiatief bestaat waar je voor gratis advies terecht kan bij advocaten. Misschien kan die jou iets meer vertellen. Maar wat ik in géén geval zou doen, is betalen. Ik heb een beetje het gevoel dat de begrafenisondernemer jou nu zo hard onder druk probeert te zetten dat je dat wél zou doen… maar die man wil natuurlijk gewoon zijn geld en dan ben jij wellicht het makkelijkste ‘slachtoffer’. Maar in het slechtste geval moet hij de zaak maar juridisch aanhangig maken. En dan lijkt het me sterk als men jou op basis van je handtekening – die je op dat moment misschien een beetje uit onwetendheid en zeker ter goeder trouw gezet hebt – gaat veroordelen tot het betalen van die begrafeniskosten. En met de notaris heb jij natuurlijk strikt genomen ook niets meer te maken. Je hebt het hele dossier in zijn handen gegeven en de rest is dan ook zijn verantwoordelijkheid. Uiteraard kan je in je brief aan de vrederechter ook die hele gang van zaken het best zo gedetailleerd mogelijk uiteenzetten. Ik hoop dat ik je hiermee toch een klein beetje heb kunnen helpen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 12. jacky zegt:

  Geachte,Bedankt om me toch een beetje gerust te stellen en me de mogelijkheden op te sommen. bij het overlijden van mn buurvrouw heb ik afgesproken in het home met de begrafenisondernemer. Ik heb de hele zaak uitgelegd en hij heeft toen gebeld naar Delta Lloyd om te horen hoeveel er zou uitgekeerd worden en dit wel genoeg zou zijn voor zijn rekening te betalen, na veel aandringen zeiden ze bij Delta Lloyd dat dit het geval was, en dat ik een notaris moest aanspreken om haar betalingen verder te doen. De begrafenisondernemer heeft toen een papier opgesteld hoe de begrafenis moest verlopen. Heb toen echt een simpele begrafenis gekozen omdat er geen familie meer was en ik er alleen zou zijn. En op dat papier heb ik gewoon mijn handtekening gezet. Heb er zelf geen dubbel van. Ik ben van plan eventueel een wetswinkel binnen te stappen en idd horen wat ik kan doen.Bel in de nammidag ook eens terug met de griffie. Veel respect voor mensen zoals u, die met kennis van zaken andere mensen proberen te helpen!
  Met vriendelijke groet, De Kimpe Jacky

  Like

 13. katrien verstraeten zegt:

  mevrouw, mijn dochter is licht mentaal en ik zou voorlopige bewindvoering willen aanvragen. Wat is het beste : mezelf, iemand van de familie of een advokaat ? Wat als ik als ouder de aanvraag doe en ik overlijd ?
  bedankt voor wat goede raad
  Katrien

  Like

  • Beste Katrien,

   in de wetgeving tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder is er al een neiging naar het meer en meer aanstellen van familieleden als voorlopig bewindvoerder, maar in de praktijk is het toch nog vaak zo dat het van vrederechter tot vrederechter afhankelijk is of die op die vraag ingaat en je ziet dan ook in sommige kantons dat er toch nog systematisch met advocaten gewerkt wordt.
   Toch zou ik u aanraden om in de aanvraag tot aanstelling uzelf of iemand van de familie voor te stellen, uiteraard op voorwaarde dat u denkt die taak zelf te kunnen waarnemen. Niet dat het echt moeilijk is, maar je moet toch een klein beetje administratief onderlegd zijn. Verder is het denk ik ook belangrijk dat er niet te veel ‘wrijving’ is binnen de familie ivm het beheer van uw dochters goederen, anders is een advocaat wellicht toch beter. Mocht u zelf als moeder worden aangeduid als voorlopig bewindvoerder en u komt te overlijden, dan zal de vrederechter een nieuwe bewindvoerder aanstellen. Mocht u dan graag hebben dat op dat moment iemand anders van de familie aangesteld wordt als voorlopig voorlopig bewindvoerder, dan kunt u daarop misschien reeds anticiperen tijdens de eerste zitting waarop de vrederechter eventueel u aanduid en daar reeds die wens kenbaar maken. Het is natuurlijk geen garantie dat daarmee dan later rekening gehouden wordt, maar u kan het alvast proberen.
   Heel veel kracht, wijsheid en sterkte verder.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 14. Depauw Kevin zegt:

  Geachte,
  Ik heb een vraagje.
  Wij hebben een bod gedaan via een immobiliënkantoor voor de aankoop van een nieuwe woning. Het immobiliënkantoor heeft dit bod voorgesteld aan de verkopers (dit zijn de 3 kinderen, eigenares is gestorven in maart dit jaar) en we zijn tot een overeenkomst gekomen. Nu zegt het immobiliënkantoor dat ze bericht gekregen heeft van een bewindvoerder dat het overeengekomen bedrag niet zal kunnen nagekomen worden.
  Nu mijn vraag is of dit zomaar kan nadat wij een ondergetekende overeenkomst hebben?

  Met vriendelijke groet, Kevin.

  Like

  • Beste Kevin,

   dit is iets waarop ik je jammer genoeg het antwoord schuldig moet blijven. Het enige nuttige dat ik je in deze materie kan zeggen, is dat, wanneer één van de eigenaars onder voorlopig bewind gesteld is, het de vrederechter is die bepaalt of een bepaald bod kan aanvaard worden of niet. Het lijkt me overigens eigenaardig dat deze woning dan verkocht wordt via een immobiliënkantoor, want in principe moet de verkoop van zo’n woning dan gebeuren via een openbare verkoop. Maar zoals gezegd, ben ik te weinig op de hoogte van de hele materie. Als ik in jouw plaats was, zou ik bijvoorbeeld in eerste instantie meer uitleg vragen bij die bewuste bewindvoerder en eventueel in tweede instantie bij de bevoegde vrederechter (= diegene die de bewindvoerder heeft aangesteld).

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 15. Depauw Kevin zegt:

  Alvast bedankt voor uw uitleg en vlugge antwoord. Ben nu toch al iets wijzer geworden. Ik ga deze week zeker eens verder horen hoe het nu verder gaat verlopen.

  Met vriendelijke groet
  Kevin Depauw.

  Like

 16. eric van tilburgh zegt:

  Een oudere kennis van ons heeft in de zomervakantie een beroerte gehad, is opgenomen in de kliniek, halfzijdig verlamd en is sindsdien aan het revalideren. Goed komt het nooit meer, maar ze is goed bij haar zinnen. In de kliniek hebben haar halfbroer en -zus, ze heeft geen andere familieleden, een voorlopige bewindvoerder laten aanstellen. Nu, zoveel maanden later, wil ze die situatie laten ongedaan maken, want ze is het beu om voor aanschaf van klederen ea, te moeten “bedelen” voor geld. Ze zit momenteel in een bejaardenhuis, haar eigen huis, waar ze woonde tot de beroerte, staat leeg en ook de sleutels daarvan heeft ze zélf niet meer.
  Welke stappen moet of kan ze ondernemen om dit voolopig bewindschap te doen stoppen?

  vriendelijke groet,

  Eric Van tilburgh

  Like

  • Mijn inziens kan zij het beste een schrijven richten aan de vrederechter die de bewindvoerder aanstelde met de vraag de bewindvoering te stoppen. Logischerwijze dient deze vraag voldoende gemotiveerd te zijn en ik vermoed dat zij ook een medische verklaring zal nodig hebben ivm haar geestelijke toestand. Maar uiteindelijk zal de beslissing toch bij de vrederechter liggen of hij/zij van oordeel is dat deze dame opnieuw haar eigen goederen kan beheren en of het opportuun is om de voorlopig bewindvoering stop te zetten of niet. Voor meer informatie over de te zetten stappen kan u zich overigens het beste informeren bij de griffie van het vredegerecht.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 17. eric van tilburgh zegt:

  beste mevrouw,
  heel erg bedankt voor dit duidelijke en snelle antwoord.
  Ik wens u heel prettige kerstdagen !
  vriendelijke groeten,

  Eric Van Tilburgh

  Like

 18. Geachte

  Ik heb voorlopige bewindvoering over mijn ma , die is 80 jaar . Nu zou ik graag willen weten wat ik mag en kan betalen van haar rekening . Ze is zopas overgrootmoeder geworden en zou een spaarboekje willen openen op de kleine haar naam , hoe zit het met de eigendom van het huis , daar ben ik voor de helft mede eigenaar in door het overlijden van mijn pa op 22 juni 2012 . Wat als er kosten zijn aan het huis ? Bestaat er geen boek waar alles instaat wat er mag , zodat ik niet steeds naar de vrederechter moet stappen en door de bedienden toch geen antwoord te krijgen op mijn vraag

  Mvg Linda Goethals

  Like

  • Beste Linda,

   het boek dat ik – zeker in het begin van mijn mandaat als voorlopig bewindvoerder – regelmatig geraadpleegd heb, is ‘Voorlopig Bewind’ van Kristiaan Rotthier. Nu zag ik wel onlangs dat het boek via bol.com niet meer te krijgen is maar je kan het misschien wel nog bestellen bij Fnac of Standaardboekhandel of dergelijke.
   Wat al je andere vragen betreft, denk ik dat je in eerste instantie vooral je gezond verstand moet gebruiken. De ‘normale’ dagdagelijkse uitgaven kan je als voorlopig bewindvoerder zonder meer doen. En daarbij denk ik dan aan de gewone dingen zoals aankopen van kledij, schoenen, voeding,… evenals alle kosten voor verzorging zoals kapper, pedicure, apotheek, ziekenhuiskosten, enz… Wanneer het echter gaat om ‘uitzonderlijke’ – en daardoor vaak ook duurdere – aankopen zoals nieuw meubilair of elektro (nieuwe wasmachine, tv, droogkast, enz) dan kan je het beste de bijzondere machtiging daartoe vragen. Dat doe je trouwens met een gewone brief gericht aan de vrederechter waarin je vermeldt wat je waarom wil kopen en hoeveel het kost.
   Dezelfde regel geldt eigenlijk ook voor de woning. Je zegt dat je voor de helft mede-eigenaar bent wegens het overlijden van je vader, dus neem ik aan dat je moeder de helft volle eigendom heeft en jij de helft naakte eigendom. Dan is het, denk ik, in principe zo dat je moeder, die het vruchtgebruik heeft en de woning ook effectief bewoont, moet instaan voor het onderhoud. Dat betekent dus dat jij als voorlopig bewindvoerder moet inschatten wat ‘nodig’ is om de woning in goede staat te beheren. Daarbij lijkt het me alweer niet meer dan logisch dat jij als voorlopig bewindvoerder mag beslissen om de ‘gewone’ kleine herstellings- en onderhoudswerken (voor zover de kosten ervan beperkt blijven uiteraard) zonder meer te laten uitvoeren. Maar wanneer we het echt over grotere ‘kosten’ gaan hebben, dan moet je ook daarvoor weer de bijzondere machtiging vragen.
   Wat het openen van een spaarboekje betreft op naam van het achterkleinkind van je moeder, voel je nu wellicht ook zelf wel al aan dat zoiets niet meteen valt onder ‘dagdagelijkse’ dingen en dus zou ik daarvoor sowieso de bijzondere machtiging vragen.
   Ik hoop je hiermee alvast een klein beetje op weg te hebben geholpen. Alvast veel succes verder.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 19. moni zegt:

  Mijn moeder is onder bewindvoering gezet. Ik haal haar in het weekend naar huis. Krijg ik daar een tussenkomst voor (bvb. eten, …)? Hoeveel bedraagt dit? Moet de bewindvoerder dat betalen? En wat gebeurt er als moeder terug naar huis komt? Hoeveel bedraagt de tussenkomst dan?

  Like

 20. moni zegt:

  Ben nog vergeten het volgende door te geven:
  Moeder en ik zijn samenvwonende met contract. Dus we hebben gezamenlijke kosten. bvb. huisvuil, belastingen, verzekeringen, … Volgens bevoerdvoerder heeft moeder hier niets meer te maken en dus alles komt op mij terecht. Is dit zo?
  Hoe zit het met zakgeld/leefgeld?

  Like

  • Beste Moni,

   enerzijds zeg je dat jouw moeder en jij samenwonenden zijn met contract maar anderzijds geef je aan dat jouw moeder momenteel ergens anders woont (of verblijft) vermits je haar in het weekend naar huis haalt. Het is dan ook niet duidelijk of het ‘contract’ dat jullie hadden nog geldt of niet. Verder zijn er voor bejaarden die ernstig hulpbehoevend zijn inderdaad een aantal mogelijke tegemoetkomingen, doch deze komen allemaal rechtstreeks ten goede van uw moeder. Als het goed is, heeft de voorlopig bewindvoerder gezorgd dat uw moeder alle tegemoetkomingen krijgt waarvoor zij mogelijks in aanmerking komt. Zo bestaat er bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (FOD Scoiale Zekerheid) en wanneer jouw moeder is opgenomen in een woonzorgcentrum dan krijgt zij in principe ook een maandelijkse tegemoetkoming van de zorgverzekering. Al deze tegemoetkomingen hebben tot doel de extra kosten die haar zorgbehoevendheid met zich brengen, te betalen. Het is echter aan de voorlopig bewindvoerder om te beslissen hoe die gelden moeten besteed worden. En niettegenstaande u het natuurlijk altijd aan de voorlopig bewindvoerder kan vragen, is er bij mijn weten geen enkele officiële vergoeding of tegemoetkoming voorzien voor het feit dat u uw moeder in het weekend ‘naar huis haalt’… en het lijkt me bovendien ook niet gebruikelijk.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 21. moni zegt:

  Harrtelijk dank voor uw reactie.
  Ik ben inderdaad niet duidelijk geweest bij het ingeven. Moeder verblijft momenteel in het ziekenhuis sinds augustus. Domicilie is nog thuis en kan alleen veranderd worden als we “scheiden”. Moeder wil absoluut terug naar huis en vandaar dat ik haar in het weekend naar huis haal. Ze geniet er dan ook van. Door familieproblemen is door de rest bewindvoering aangevraagd. Blijkbaar met de bedoeling om zelf de bewindvoering te kunnen doen en ma in het rusthuis te laten opnemen. Door het feit dat ik altijd voor moeder gezorgd heb en moeders wensen respecteer is ze nog thuis ondanks de hoge leeftijd. Al de tegemoetkomingen die u opsomde had moeder al voor ze opgenomen werd. Het financiële heb ik steeds gedaan en altijd alles op papier gezet. Tot augustus is dit zonder problemen verlopen maar door opname ziekenhuis (agressie) is er blijkbaar iets gebeurd waar ik het raden naar heb. Van de behandelende geneesheer mag ma naar huis maar de andere kinderen willen dat niet. Als alles naar wens verloopt zal ma vanaf 1/2 ek. terug naar huis komen. Ik hoop het voor haar want als ze me ziet vraagt ze of ze mee mag….

  Like

  • Beste Moni,

   het lijkt me dan ook het beste dat u dit alles in alle rust probeert te bespreken met de voorlopig bewindvoerder want wanneer uw moeder vanaf 1/2 opnieuw effectief bij u woont en verblijft, lijkt het me niet meer dan logisch dat zij daarvoor financieel bijdraagt aan het ‘samenwonen’. Mocht u niet tot een overeenkomst kunnen komen met de voorlopig bewindvoerder dan zou u eventueel contact kunnen opnemen daarover met de vrederechter die de voorlopig bewindvoerder aanstelde. In ieder geval veel sterkte verder.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

   • moni zegt:

    Geache mevrouw Vangaver
    De voorlopige bewindvoerder (VBV) beantwoodt zulke vragen niet. Hij antwoordt alleen op de vragen van de uitgaven/inkomsten. Ook niet als ik vraag welke kosten er zijn als moeder thuis komt of inlichtingen geven. Die dingen negeert de VBV. Ondertussen is moeder net voor ik haar zou halen door de andere kinderen “ontvoerd” en in een rusthuis geplaatst. In een kamer vol “oude nest”. Verschrikkelijk. Mij werd er gedreigd emet deurwaarder als ik de kamer ik onmiddellijk in orde breng. Hierover heeft de VBV wel gecontacteerd. Ik gaf door wat ma reeds op de kamer had en gaf de reden waarom een stuk niet daar was. Hierop heeft hij me geluijk gegeven. Wat verwacht werd, is uitgekomen. Moeder is vertrokken zonder enige vorm van medidatie. Amper een week rusthuis is ze bij manier van spreken “plat”. Ze is ongelukkig, vraagt steeds waarom ze niet naar huis mag en nog meer van dat. Na anderhalve maand zag ik dat er iets scheelde met ma. Ik heb dat diverse malen doorgegeven aan het rusthuis maar die deden er niets maan. Ook weigerden ze me ma op weekend te laten gaan. Ten einde raad heb ik een afspraak gemaakt bij de specialist waar ma 1x/jaar op consultatie ging. ‘s Avonds werd er allarm geslagen. Ik had ma 2 dagen voordien op weekend gehaald onder de mom dat ik een uitgeruste ma op consultatie wilde nemen en geen moeder die “op” was. Nu verblijft ma in het ziekenhuis en het gaat niet goed met haar. Ze wil niet meer eten, is ongelukkig en vooral verdrietig. Triestig. Ook dreigen de kinderen met van alles en nog wat. ALs ik ma nog een keer meeneen dan sturen ze de politie. Terwijl ma hier geniet in huis. Hier kan ze doen wat ze altijd gedaan heeft. Hier heeft ze dat gedrag niet wat ze in het rusthuis heeft.

    Ondertussen ben ik een zoektocht gestart naar een advocaat die de zaak wil opnemen. Ik heb er al 7 gecontacteerd waarvan er 6 onderzocht hebben. Allen haken een voor een af. En dit om de volgende redenen: 1. er is geen zaak want moeder mag verblijven waar ze wil; 2. geen juridische basis want er bestaat geen enkele zaak waarin dementie voorkomt; 3. moeder in onder VBV geplaatst dus BV beslist waar ma verblijft4. afstand te ver; enz.
    Dus als men oud is , is men volledig afgeschreven voor de maatschappij, stopt hen maar weg in een hoekje waar niemand komt, ze renderen niet meer. Ze doen liever ophefmakende assissenzaken want dat levert hun faam op. Maar de kleine, onschuldige man, neen dat is niets. Zelf ben ik stilaan “op”. Ik kan niet meer eten, ga nog alleen voor ma naar het ziekenhuis. Wat is dit voor een maatschappij?

    Like

    • Beste Moni,

     het is duidelijk dat de problemen die u opsomt de materie ‘voorlopige bewindvoering’ vér overstijgen en ik vrees dan ook dat ik u hierin verder geen raad kan geven. In ieder geval veel sterkte en wijsheid.

     met vriendelijke groet
     Martine Vangaver

     Like

 22. Kathy Kint zegt:

  Goedemiddag
  Ik ben aangesteld als voorlopig bewindvoerder voor mijn vader die na een hersenvliesontsteking zelf niet meer in staat is om de dingen geregeld te krijgen (weet niet waar hij het heeft). Na 1,5 jaar verbleven te hebben in een revaliatiecentrum is hij eindelijk overgekomen naar een rusthuis dicht bij mij thuis. Ik heb zijn appartement bij de verhuurder opgezegd.
  Ik wist niet dat ik als voorlopig bewindvoerder een machtiging moest aanvragen om zijn appartement leeg te maken. Ik heb dit ondertussen wel al gedaan met mijn broer. Heel veel meubilair is gewoon naar het containerpark gedaan. Enige wat er nu nog staat is een beschadigde eetkamer en enkele decoratie artikelen…
  Ik zal hier toch niet door in de problemen komen?
  Ik heb dit ondertussen al gemeld bij het vredegerecht maar ben er niet gerust in.

  Like

  • Beste Kathy,

   als je het al gemeld hebt bij het vredegerecht, denk ik dat je verder niet veel meer kan doen. Gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer. Verder denk ik wel dat het goed zou zijn als je – ter aanvulling van je mededeling aan het vredegerecht – een nieuwe inventaris opmaakt van de goederen van je vader. Uiteindelijk zal men aan het einde van jouw mandaat als voorlopig bewindvoerder (zij het door je eigen ontslag, je ontheffing ervan door de vrederechter of door het overlijden van je vader) kijken naar de oorspronkelijke ‘opgave van het te beheren patrimonium’ waar je in principe een opsomming hebt gemaakt van ondermeer de inboedel van het appartement. Het is dan ook belangrijk dat je bij belangrijke wijzigingen – zelfs na het verkrijgen van de bijzondere machtiging – een nieuwe inventaris opmaakt. Daarbij kan je m.i. ook altijd het beste vermelden wat er met de ‘afgevoerde’ stukken gebeurd is (verkocht, versleten, enz…) en waarom. Maar als je er niet gerust in bent, stel ik voor dat je eventjes telefonisch contact opneemt met de griffie van het Vredegerecht. Ze zullen je daar zeker niet opeten ;-)

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 23. rudi zegt:

  beste matine,
  mijn moeder in onder bewindvoering geplaatst via vrederechter zij is nog thuis en is 80 jaar .
  zij is slecht van mobiliteit (kan zich moeizaam verplaatsen).
  er zijn 5 kinderen(komen niet overeen).
  mijn oudste zus doet de verzorging van mijn moeder en strijkt de manteltoelage op 130 maar komt maar 1x per week langs.
  kan de bewindvoering stop gezet worden en hoe.
  groetjes rudi

  Like

  • Beste Rudi,

   ja zal vast wel begrijpen dat ik op basis van wat je vertelt, maar moeilijk kan antwoorden op je vraag. Algemeen kan ik je zeggen dat het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder nooit ‘zomaar’ gebeurt. Het is dan ook logisch dat de redenen die eraan ten grondslag liggen grondig moeten veranderen vooraleer een vrederechter zal overwegen om de bewindvoering op te heffen. Zolang je moeder dus niet in staat is haar eigen goederen te beheren en er geen wijziging komt in die toestand, zijn er wellicht ook geen redenen om de bewindvoering stop te zetten. Maar als jij van oordeel bent dat je moeder wél opnieuw in staat is haar goederen zelf te beheren, dan kan je natuurlijk altijd de vraag (schriftelijk) richten aan de bevoegde vrederechter.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 24. rudi zegt:

  beste martine,
  ik dank je voor de vriendelijke informatie.
  groetjes rudi

  Like

 25. rudi zegt:

  beste martine
  mijn moeder is nog alleen vader is van 1993 overleden .
  kan mijn moeder het huis verkopen ,kan ik vadersdeel opeisen.

  Like

  • Beste Rudi,

   ik denk dat je je met deze vraag het beste kan richten tot een notaris. Voor zover ik weet zou je daarvoor in principe gratis terecht moeten kunnen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 26. moni zegt:

  Hier wil ik toch even reageren. De vrederechter en bewindvoerder mogen niets nemen. Vrederechter helemaal niets. De bewindvoerder mag max. 3% van de inkomsten nemen van de beschermde persoon. Niet meer. Jaarlijks moet hij/zij een rekening voorleggen aan vrederechter en kinderen/erfgenamen. Klopt er iets niet moet men reageren. Het is allemaal heel eerlijk. Dit gebeurt alleen als de familie niet onderling overeenkomt. In het begin vond ik het vreselijk dat het bij ons voorkwam maar nu helemaal niet meer. Ben blij dat ik ervan af ben. Geen miserie meer met uitgaven die ik telkens moest verantwoorden of het nodig was of niet.
  Als ik nu zie wat de bewindvoerder met ons dossier aan de hand heeft… Liever de bewindvoeder dan ik! Echt waar.

  Like

 27. moni zegt:

  Geachte mevrouw

  Betreffende de aangifte:
  Als bewindvoerder mag men jaarlijks 3% nemen van het inkomen van de beschermde persoon. Mag men deze 3% inbrengen als kosten van de beschermde persoon? Dit zijn toch immers kosten van de belastingplichtige?

  Like

  • Als je bedoelt of de beschermde persoon deze ‘kosten’ kan inbrengen als vermindering op zijn personenbelasting, dan is het antwoord nee… evenals er vele andere kosten zijn die we als belastingplichtige moeten betalen en niet kunnen inbrengen.

   Like

 28. PP zegt:

  Beste
  Ik heb een vraagje omtrent de procedure van bewindvoering. Na het overlijden diende er procedure tot bewindvoering opgestart te worden voor haar echtgenoot, en dit in verband met beslissingsbevoegdheid voor de uitvoering van de erfenisrechten. Nog voor er een bewindvoerder kon worden aangesteld, is de persoon overleden. Wordt de procedure van bewindvoering dan wettelijk stopgezet? En worden de rechten van de erfgenamen dan terzijde gelaten?

  Like

 29. willy zegt:

  De bewindvoerder word van zijn taak ontslagen na 1 seconde van het overlijden van de onder bewind staande persoon .Hij heeft niets te maken met erfenis .

  Like

  • PP zegt:

   Er was nog geen bewindvoerder aangesteld, Willy. Er er moesten beslissingen genomen worden door een onbekwame langstlevende partner (vandaar de procedure bewindvoering) binnen de 4 maanden na overlijden van de eerststervende.

   Like

 30. willy zegt:

  Een bewindvoerder heeft niets te maken met het verleden .Bij het tijdstip van overlijden van een persoon word alles afgesloten in de toestand waarin hij zich bevond .Zijn rekeningen worden geblokkeerd .Naam …AKTE VAN ERFOPVOLGING …deze moet eerst getekend worden door notaris en erfgenamen alvorens rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden (op uitzondering van 5000 euro)

  Like

 31. Rivet Thierry zegt:

  mevrouw Vangaver,

  Ik dank u eerst en vooral voor al de tijd en de energie dat u steekt om de mensen te informeren over deze nogal onbekende materie voor het publiek. Ik zal trauwens verwijzen op mijn fb pagina naar uw website. Ik vond dit geen negatieve discusie maar eerder een waarschuwende. ik begrijp echter dat die niet heel de blog mag innemen. Ik hoop echter dat anderen gedupeerden er toch nog hun verhaal mogen doen en Ik hoop echter ook dat u zich blijft inspannen voor de ethiek in deze materie.

  Met vriendelijke groeten
  Thierry Rivet

  Like

  • Beste Thierry,

   je zal ondertussen wel gemerkt hebben dat ik de hele discussie verwijderd heb. Ik wil héél graag een podium bieden aan iedereen die op een positieve manier wil bijdragen aan het thema – en uiteraard is er daarbij ook plaats voor negatieve ervaringen – maar wanneer mensen na enkele verwittigingen een boodschap niet begrijpen, dan zie ik mezelf genoodzaakt om in te grijpen. Voor het overige zal ik uiteraard mijn inspanningen verder zetten en iedereen zo veel mogelijk helpen door mee te denken. Maar negativiteit krijgt hier geen plaats. In de toekomst zal ik ook iedere reactie waarin de namen van vrederechters, voorlopig bewindvoerders en/of beschermde personen vermeld staan, niet meer publiceren.
   Veel succes verder met uw facebookpagina…

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 32. Rivet Thierry zegt:

  Ik vind het spijtig want ik heb echter u wens om de discutie stop te zetten igehuldigd. ik twijfel er dus aan of u inderdaad wel de juiste ethiek toepast. u wil waarschijnlijk ook de zaken zo rooskleurig voor te stellen en zo meehelpen met de gepleegde diefstallen van vrederechters en bewindvoerders.

  Like

  • dergelijke uitspraken laat ik voor uw rekening. Deze blog is er voor iedereen en dan moet men soms – bij sommigen onpopulaire – beslissingen nemen. Wanneer u hieraan verder op een positieve manier wil blijven bijdragen – en zoals gezegd is daarbij zeker ook plaats voor negatieve ervaringen en vragen ivm mogelijke misbruiken – dan zal u uw reacties ook gepubliceerd zien. Ik wens u in ieder geval veel sterkte en wijsheid.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 33. moni zegt:

  Sorry Thierry, maar ik moet mevrouw Vangaver gelijk geven. Het past niet om iemands naam te grabbel te gooien. Men weet nooit wat erachter zit en misschien kwets je andere mensen mee die hier niets te maken hebben. Ik vind een discussie moeten ergens kunnen eindigen en niet eindeloos. Ook beleefdheid is een elementaire vereiste voor iedereen, dit is een recht van ieder menselijk wezen op aarde.

  Like

 34. willy zegt:

  Als je ouders op hun knie zitten om te smeken met tranen in ogen in het rusthuis .AUB laat de verkoop van ons huis niet toe .Het is een messteek in je hart op de rechtbank als dit toegekend word (1500 euro gerechtskosten).Er was geen tekort aan geld om rusthuis te betalen .Ik zal al het mogelijk doen (ook buiten jouw blog) om deze MISDADEN publiek te maken .Dan word je door de buitenwereld nog beschuldigd ….zijn ouders zijn nog niet dood en ze willen het boeltje al verkopen .Intussen was ik al bezig met deurwaarde dagvaarding.en advocaat betalen uit eigen zakken om je ouders te beschermen tegen aasgieren .
  Kan bladzijde vol schrijven hoe de wet NIET word toegepast .Bv De bewindvoerder moet de betrokkenen inlichten over de belangrijke beslissingen die hij neemt .Mijn moeder heeft deze man nog nooit gezien .Ik gebruik je blog omdat ik geen ander kanaal vind om ongenoegen publiek te maken .
  Als je een forum opent moet te negatieve en positieve toelaten zolang er niemand persoonlijk beledigd word .Namen van vrederechters of bewindvoerders weglaten kan juiste beslissing zijn .
  Heb nog veel te vertellen maar je snoert mijn mond op dezelfde basis als de rechtbankgriffier .
  Er moest een commsissie samenkomen om personen onbekwaam te verklaren .Niet een dorps huisdokter .Welke aan de grillen van familieleden voldoen .Om meer te hebben in een erfenis dan dezelfde rechthebbende ..Aasgieren van bewindvoerders zitten klaar om als 3de met het been van de vechtende te gaat lopen .De vrederechter will je niet ontvangen voor een gesprek.
  Als ik er nu uitvlieg ….dan ben ik toch al een beetje fustratie kwijt

  Like

  • Beste Willy,

   er is hier geen sprake van ‘eruit vliegen’… en ik ‘moét’ trouwens niets. Het gaat om beleefdheid en respect voor iedereen en wanneer ik paal en perk wil stellen aan een discussie die niets positiefs bijdraagt maar alleen maar de negativiteit viert, dan is en blijft het mijn voorrecht om daar een einde aan te stellen.
   Het is ook zeker niét zo dat ik je de mond snoer, maar wanneer je niet op een positieve manier kan bijdragen aan dit thema, dan kan mijn blog best zonder jouw reacties. En dan bedoel ik zeker niét dat je geen negatieve ervaringen mag posten of vragen mag stellen over (vermeende) misbruiken… maar dat alles in een positieve sfeer en met de bedoeling anderen te helpen… en alleen maar mistoestanden aanklagen helpt daar absoluut niét bij. Overigens, als u iets wil veranderen, kan u dat misschien beter via politieke weg doen… bij diegenen die de wetgeving maken en moeten doen naleven.
   Tot slot wil ik u heel duidelijk zeggen dat ik alle begrip heb voor uw situatie, maar nogmaals… door alleen maar de mistoestanden aan te klagen en eindeloos artikels aan te halen om uw grote ‘gelijk’ te halen, helpt u hier niemand… en uiteindelijk was dat van bij het begin de reden waarom ik deze blog gestart ben… namelijk zo veel mogelijk mensen helpen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 35. willy zegt:

  Namen van bewindvoerders en vrederechters moeten weggelaten worden .Maar de vrije mening moet kunnen

  Like

 36. willy zegt:

  Ik kan geen een positief ding vermelden inzake vrederechter en bewindvoerder .Het is nagel aan de doodskist .Waar je mee gaat slapen en opstaat .Duizenden euro verdwenen en vrederechter doet dat zijn neus bloed .Hij is zo slim dat hij onder niets zijn handtekening zet .Er is 1 groot probleem …de vergoeding aan de bewindvoerder .Maar de wet dient om toegepast te worden .3 procent is weinig ….maar nog geen reden om diefstallen te plegen .Ik zag ze met eigen ogen …maakte opmerking tegen griffier …deze smeed me aan de deur .Hij zou mij nog persoonlijk vervolgen zei hij .Had het ook nog over mij een aangetekend schrijven te sturen ,over wat ??
  Heb je graag een mail van mijn bewindvoerder waar hij schrijft recht te hebben inzake erelonen (2000 euro) ik stuur ze u .Ik heb 5 jaar na bewindvoering recht om hem te dagvaarden .Het zal zeker gebeuren .Ik ken nog bewindvoerders die na veroordeling al hun dossiers over de toog hebben gesmeten .Is het echt zo moeilijk als vrederechter mij te ontvangen om rekeningen na te zien …blijkbaar kan dit niet .GEEN INZAGE RECHT

  Like

 37. willy zegt:

  Een positieve bijdrage is …te melden aan mensen wat hun kan overkomen .De realiteit vertellen .Hun voorbereiden om geen hartinfart te krijgen als ze voor voldongen feiten staan .
  BV De vrederechter schrijft schikkingen uit op vraag van de bewindvoerder .Niemand krijgt daar informatie over .Een verkooppapier hangt aan je huis waar je heel je leven voor gewerkt hebt en NIEMAND heeft je ingelicht .Het leven van een ongeschikt verklaarde word met 1 pennetrek ongedaan gemaakt .Het Europees hof inzake rechten van de mens verbied dit .Er is ook iets als wilsbeschikking .Bv stemrecht bij verkiezingen .Er kan zelfs een testament gemaakt worden (bij goedkeuring vrederechter).De reakties in dit blog zijn zo algemeen .In 2003 zijn er wetsvoorstellen gedaan door Vanherstrate .Kleine wijzigingen zijn doorgevoerd.Het zo moeten gaan over het INZAGE recht en de eventuele gerechtelijke procedures die men kan doen .Ook uitleg is er nodig om een andere bewindvoerder aan te stellen .Er is nog zoveel dingen die niet aan bod komen .Wetgeving 1000x herlezen en blijven herlezen .Altijd komen er nog apen uit de mouw .

  Like

  • okee, dan is dat bij deze gebeurd. En ik ben het volledig met je eens dat er behoorlijk wat lacunes in de wetgeving zitten én ik ben er ook vast van overtuigd dat er misbruiken bestaan, maar dat gaan we jammer genoeg niet oplossen door hier steeds maar opnieuw die mistoestanden aan te klagen met (vaak subjectieve) arikels. Laat bij deze jouw bijdrage genoteerd zijn en laten we geen eindeloze discussies meer voeren maar samen proberen te komen tot werkbare oplossingen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 38. willy zegt:

  Oplossingen zijn er enkel mogelijk …wetgeving veranderen .Een soort orgaan dat toezicht houd .Waar mensen onregelmatigheden kunnen melden De erfgenamen worden monddood gemaakt en zelfs bedreigd .Ze moesten met spandoeken voor de vredegerecht staan om deze diefstallen te stoppen .Het is al jaren aan het duren .De organisatie van de gedupeerde is moeilijk .Het was dan ook via google dat ik hier terecht kwam .Mensen probeerde het enkele maanden geleden met weekblad- dag allemaal .
  Door alles monddood te laten maken veranderd er niets aan dit onrecht .Enkel door alles in het openbare te brengen bereik je iets .
  Je kan echt niet doen dat er met 488bis weinig aan de hand is.
  Al de advocaten van mijn balie durven deze materie niet aan .Het gaat over hun balievrienden (mede baliegenoten)De ene advocaat tegen de andere van dezelfde balie ….onmogelijk .Iedereen dekt iedereen in .

  Like

  • Beste Willy,

   ik probeer het een laatste keer… het heeft totaal geen zin om hier telkens je gif en je frustraties te spuien. Zoals eerder gezegd zijn er andere plaatsen die daarvoor zeker beter geschikt zijn (o.a. misschien de facebookpagina van de heer Rivet). Door hier telkens weer alleen maar de misstanden aan te klagen, zonder met een concrete vraag naar medelezers of mogelijke creatieve oplossingen, komen we geen stap verder. Ik stel voor dat je een ander kanaal vindt om die frustraties van je kwijt te raken of medestanders te vinden. Dit is niet de plaats waar je iets fundamenteels zal kunnen veranderen. Niet omdat ik dat niet zou willen, maar met hoeveel goede wil ik deze blog ook gestart ben, ik ben niet in staat om iets te veranderen.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 39. roberto zegt:

  ik zou graag willen weten of het waar is dat als je een aangestelde bewindvoerder hebt dat ze dan niet meer de boel kunnen komen aanslaan,bij schulden van de zieke,is dat waar?

  Like

 40. Sofie zegt:

  Beste,
  Vandaag heb ik een oproepingsbrief ontvangen om naar het vredegerecht te komen in verband met de bepaling van een voorlopig bewindvoerder van mijn dementerende grootmoeder. Mijn grootmoeder heeft nog 2 kinderen die ook zulke brief hebben gekregen. In de familie zijn er strubbelingen. Ben ik als kleindochter verplicht om daar aanwezig te zijn? Kan ik ook mijn visie per brief aan de vrederechter mede delen?
  Alvast bedankt!

  Like

  • Beste Sofie,

   voor zover ik weet, ben je bij dergelijke oproeping inderdaad verplicht om te verschijnen op de zitting. Maar voor alle zekerheid kan je misschien even telefonisch contact opnemen met de griffie van het vredegerecht waardoor je opgeroepen bent en dan kan je meteen ook vragen of je eventueel schriftelijk je standpunt kan meegeven zonder zelf aanwezig te moeten zijn.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 41. moni zegt:

  Kan vrederechter/bewindvoerder na een periode van samenwerking zomaar alle contacten verbreken zonder degelijke uitleg? Of is dit de gewoonte?

  Like

  • Beste Moni, ik vrees dat ik je vraag niet helemaal begrijp en je dus ook geen antwoord kan geven.

   Like

   • moni zegt:

    Beste mevrouw Vangaver
    sorry dat ik zo kort ben geweest. familielid is bijna een jaar onder bewindvoering. tot nu toe heb ik altijd de aankopen (met toestemming van BVW) gedaan die nodig waren en de rekeningen bij bewindvoerder gebracht. Nooit problemen geweest. Tot nu. Nu kan het niet meer en moet via rusthuis gebeuren. Kan dit zomaar?
    Ik volg mevrouw Vangaver volledig want ik wil alleen objectieve uitleg die voor iedereen bruikbaar is.

    Like

    • Beste Moni,

     Wat je me vertelt, doet me heel erg denken aan de situatie die ik zelf meemaakte toen mijn schoonmoeder in het rusthuis zat. Want niettegenstaande ik zelf – als bewindvoerder van mijn schoonmoeder – altijd alle aankopen zélf voor haar had gedaan en betaald als zijnde bewindvoerder, kreeg ik vanuit het rusthuis de vraag of zij die aankopen zelf konden doen omdat dat voor hen gemakkelijker was en ze steeds zeker waren dat er tijdig de dingen konden aangekocht worden die nodig waren. Die aankopen werden dan via de factuur van het rusthuis door mij als voorlopig bewindvoerder betaald.
     Op basis van wat je vertelt, denk ik dat de kans groot is dat het rusthuis eigenlijk de vragende partij is in deze veranderde werking en niet de bewindvoerder. Misschien kan je dat eenvoudig eens navragen zowel in het rusthuis als bij de bewindvoerder. En misschien kunnen er dan ook concrete afspraken gemaakt worden welke dingen er via het rusthuis aangekocht worden en voor welke aankopen (bijvoorbeeld nieuwe kledij) jij verder zou blijven zorgen met dezelfde regeling zoals voorheen. Ik hoop je hiermee alvast wat verder geholpen te hebben.

     met vriendelijke groet
     Martine Vangaver

     Like

 42. willy zegt:

  De bewindvoerder en vrederechter kan elk contact verbreken .Ze zijn wettelijk niet verplicht je enige uitleg te geven .Ze dansen onder 1 hoedje .Ons kent Ons ..Ze dreigen er soms mee erfgenamen aan te vallen met laster en eerroof .

  Like

  • Kijk Wily, dit is dus waarom ik je laatste reactie ook al verwijderd heb… Je ongenuanceerdheid zorgt immers heel vaak voor verkeerde informatie. Dat is ook de reden waarom ik aan Moni wat meer uitleg vroeg omtrent zijn vraag. Want het is namelijk zo dat de bewindvoerder in zijn jaarverslag moet aanduiden hoe vaak en wanneer hij persoonlijk contact gehad heeft met de beschermde persoon. De vrederechter daarentegen heeft in principe – na de zitting van de toewijzing van de voorlopig bewindvoerder – verder geen contact met de beschermde persoon. Maar vermits Moni dus nergens aangeeft vanuit welke positie (beschermde persoon, vertrouwenspersoon, enz…) hij zijn vraag stelt, ben ik dus altijd voorzichtig met antwoorden. Het is al een materie die voor veel mensen niet zo eenvoudig is en dus is niemand gediend met dergelijke ongenuanceerde en zelfs belasterende reacties.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 43. willy zegt:

  Het is spijtig dat jij zo weinig weet van deze materie .Sluit je blog .Het is zeer spijtig dat ik mijn kennis en ervaring niet kan overdragen .

  Like

 44. willy zegt:

  Gelieve een manier te vinden (sluiten Ip ) Om je onkunde niet meer te moeten lezen .Jij als mantelzorgverlener wil natuurlijk ook aan de pot likken .

  Like

  • Dank u Willy voor je laatste twee reacties. Er is niemand die jou verplicht deze blog verder te blijven lezen. Ik heb overigens nergens beweerd de waarheid in pacht te hebben en heb in ieder verhaal en ieder artikel of antwoord op een vraag altijd duidelijk gemaakt dat ik spreek vanuit mijn eigen ervaring. Van in het begin is het mijn opzet geweest om die ervaring te delen en op die manier misschien mensen de lijdensweg te besparen die ik heb moeten doormaken toen ik de moeilijke taak kreeg om voor mijn dementerende schoonmoeder en haar destijds inwonende mentaal gehandicapte zoon te zorgen en niet wist wat er allemaal bestond aan sociale voorzieningen en beschermende maatregelen. Dat jij het nu nodig vindt mij hier te beschuldigen laat ik absoluut voor jouw rekening. Maar iedereen zal ook begrijpen dat ik – na de hele discussie die ik de laatste weken hier met jou gevoerd heb – in de toekomst iedere reactie van jou systematisch zal verwijderen. Ik kan namelijk niet langer toestaan dat de meer dan 200 bezoekers per dag deze eindeloze en nutteloze discussie nog verder moeten lezen. Tot slot wens ik je heel veel geluk en wijsheid toe in je verdere leven, Willy. Het ga je goed.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 45. moni zegt:

  Beste Mevrouw Vangaver
  Wilde net de pc afsluiten maar reageer nog vlug.
  Hartelijk dank voor uw reactie.
  Het is op vraag van bewindvoerder. Hij wil niets meer te maken hebben met familie. Ik geef alleen zaken door die rusthuis niet aankoopt en die familielid gewoon is te gebruiken. hHet gaat om bedragen tussen 15 à 70 euro per maand, afhankelijk wat er die maand nodig is. Rusthuis is verschrikkelijk, de communicatie onbestaande. En ik wil ook geen communicatie met rusthuis zolang men niet onbpartijdig is.

  Like

  • Het klinkt ongebruikelijk, dat wel… maar anderzijds vrees ik dat je er weinig tegen in kan brengen want de bewindvoerder is wettelijk niet verplicht om contact te houden met de familie van de beschermde persoon. En vermits je de kosten van de aankopen alleen maar kan terugkrijgen via de voorlopig bewindvoerder op voorwaarde dat je vooraf zijn toestemming hebt, lijkt het me het beste wanneer je dat dus inderdaad niet meer doet. Tenzij je het via brief of mail wil proberen. Maar als de bewindvoerder voet bij stuk houdt, vrees ik dat je er vanuit wettelijk standpunt weinig tegen kan beginnen. Maar jammer is het natuurlijk wel.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 46. Rob vd gaag zegt:

  Beste mevrouw,

  Wij zijn van plan om een huis te kopen. De verkoper heeft inmiddels nadat het huis 5jaar te koop stond de prijs laten zaken van 480000 naar 349000. De vrouw van de verkoper kan haar zaken niet meer regelen en haar zoon treed op als bewindsman. Destijds is er een volmacht door de rechtbank afgegeven voor verkoop van het huis van 480000. Dit was in 2008. Nu willen wij dus het huis kopen voor 322500. Dit bod is geaccepteerd door de verkoper en de bewindsman. Echter zegt de notaris dat zij het niet kan laten passeren omdat het bedrag aanzienlijk lager is. Nu moet het opnieuw aangevraagd worden bij de rechtbank, dus dat de bewindsman ook voor dit lager bedrag mag tekenen en dat het huis dus voor minder verkocht wordt. Nu zijn de prijzen in de huizenmarkt flink omlaag gegaan en ook de won waarde is lager vanuit de gemeente. Mijn vraag is zal een rechter moeilijk gaan doen, en zeggen dat het huis niet verkocht mag worden, of verkocht moet worden voor een hoger bedrag.
  Alvast bedankt

  Like

  • Beste Rob,

   je begrijpt wellicht wel dat ik moeilijk kan voorspellen hoe de vrederechter in deze zaak zal gaan beslissen. Overigens vraag ik mij af of u het toevallig niet heeft over een Nederlandse situatie… want in dat geval is de wetgeving in onze beider landen toch wel aanzienlijk verschillend. Mocht het toch om een verkoop hier in België gaan, dan verwondert het me in eerste instantie zelfs al dat de woning onderhands verkocht wordt en niet openbaar. Want dit is in principe de gevolgde procedure. De mogelijkheid om onderhands te verkopen bestaat wel maar dan moet men aantonen dat de verkoopprijs vergelijkbaar is met de prijs die men zou kunnen krijgen bij een openbare verkoop en dus moet de woning officieel geschat worden. De vrederechter zal zich – zowel bij een openbare verkoop als bij een onderhandse verkoop – altijd baseren op deze officiële schattingsprijs en bij een te groot verschil in negatieve zin zal de vrederechter vaak beslissen de verkoop niet te laten doorgaan. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 47. Rob vd gaag zegt:

  Beste mevrouw, het gaat inderdaad om een verkoop in Nederland. Echter staat het huis al 5 jaar via een makelaar te koop, dus in de openbare verkoop.
  Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de rechter beslist dat de eigenaar de woning niet mag verkopen. Zijn vrouw zal nimmer meer in staat zijn om zakelijk te kunnen onderhandelen. En daarom doet haar zoon dat. Het gaat echter alleen om het bedrag.

  Like

 48. moni zegt:

  Geachte mevrouw Vangaver

  Familielid staat onder bevindvoering. Deze woonde in gemeente A. Ondertussen verblijft familielid in rusthuis in gemeente B. Beiden was er een afstand van ongeveer 60km. Er was een schriftelijke aanvraag gedaan om een andere bewindvoerder aan te stellen die dichter bij gemeente B ligt bij de Vrederechter. Dit zou besproken worden bij onderhoud. Echter was dit niet ter sprake gekomen. Er was zelfs een schrijven van vrederechter dat men dit bevestigde.
  Nu is bewindvoerder verhuisd of heeft er een kantoor. Hier ligt de afstand tussen gemeente B en C ongeveer 65 km.
  Wat kan ik doen om een andere bewindvoerder aan te vragen die dichter bij gemeente B ligt? Mag men de vrederechter hierop wijzen? Waarom werd dit niet besproken?
  Eenmaal per jaar is er inzage in de financiële in- en uitgaven van bewindvoerder. Waar gaat dit door? Indien er iets is wat niet klopt en kan het bewijzen met mail, kan dit? Wan kan men verwachten bij die inzage?
  Zijn er goede/slechte ervaringen? Geef het me door aub?

  Alvast bedankt voor de antwoorden.
  Moni

  Like

 49. moni zegt:

  Geachte mevrouw Vangaver

  Na een stilte vraag ik me af of deze website nog bestaat?

  Met nieuwsgierige groet
  Moni

  Like

  • Beste Moni,

   natuurlijk bestaat deze website nog. Dat er al een tijd geen nieuwe blogpost verscheen, heeft vooral medische redenen waarover ik hier zeker niet wil uitweiden. En als je je de vraag stelt waarom ik niet op je vorige vraag antwoordde, dan is het antwoord simpel en ook reeds meerdere malen hier aan bod gekomen: ik weet echt niet ALLES over voorlopig bewindvoering. Ik heb al vaak geantwoord dat je voor heel specifieke vragen in een bepaald dossier – zoals dat bij jou vaak het geval is – beter informatie kan zoeken bij de griffie van eender welk vredegerecht. Want ik begrijp natuurlijk best dat de relatie met de griffie van het eigen vredegerecht niet altijd even goed is. Maar op de vragen uit je laatste berichtje kan men je vanuit juridisch standpunt veel beter en correcter antwoorden dan ik dat ooit kan. En het laatste wat ik wil is hier foutieve informatie meegeven… ook al wordt me dan verweten dat ik mensen altijd ‘doorstuur’

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 50. Mon Bergmans zegt:

  Voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder zit ik strop: de huisarts van mijn moeder wil het medisch attest niet invullen (zogezegd uit morele overwegingen tov. haar patiënt) en de behandelende geriater van het ziekenhuis beweert dit niet te mogen doen zich hierbij beroepend op “een wet uit 1991″. Hoe moet het nu verder?

  Like

  • Beste Mon,

   wanneer je moeder inderdaad opgenomen is in het ziekenhuis, dan heeft die behandelende geriater van dat ziekenhuis (jammer genoeg) absoluut gelijk dat hij het medisch attest niet mag invullen. Wat de huisarts betreft, tja… je kan niemand dwingen hé… en als hij het voor zichzelf niet kan verantwoorden, dan kan jij daar ook weinig aan veranderen vrees ik. Wat je eventueel zou kunnen doen, is op het ogenblik dat je moeder ontslagen is uit het ziekenhuis, die behandelend psychiater dan vragen alsnog het attest in te vullen. Het ‘verbod’ geldt immers enkel voor de artsen die ‘verbonden zijn aan de instelling waar de te beschermen persoon verblijft’. Maar je begrijpt dat er geen enkele garantie is dat deze geriater dan effectief het attest zal willen invullen en ondertekenen. Het enige wat ik je kan zeggen, is dat de wetgeving nergens voorziet dat het de ‘eigen’ huisarts moet zijn die het medisch attest invult. Ik hoop je hiermee in ieder geval een antwoord verschaft te hebben op je vraag.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 51. beertje zegt:

  Goedenavond Mon

  Like

 52. beertje zegt:

  Goedenavond Mon
  Sorry van daarnet, blijkbaar een verkeerde toets aangeraakt.
  Als ik u een goede raad mag geven, luister aub naar de huisarts. Deze persoon weet beter dan wie dan ook hoe het met de patiënt is. Help uw moeder aub ipv van “grove” middelen aan te wenden. Een voorlopig bewind is echt geen lachertje hoor. Men kan beter elkaar steunen en helpen waar het kan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s